ORHAN F. KÖPRÜLÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN F. KÖPRÜLÜ

1920-2006
Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDAL / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Tasavvuf ve İslâmî edebiyat alanlarında kullanılan bir terim.
ABDAL KUMRAL
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MURAD
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MÛSÂ
Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşî an‘anesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri.
ADIVAR, Abdülhak Adnan
Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ilim ve fikir adamı.
ÂFÂK HOCA
Doğu Türkistanlı devlet adamı ve müslüman lider.
AKŞEMSEDDİN
Fâtih’in hocası, mutasavvıf, âlim-tabip ve şair.
ALP
Eski ve yeni birçok Türk lehçesinde “kahraman, cesur, yiğit ve gazi” mânalarına gelen şahıs adı, sıfat ve unvan.
ASÂ / 2. Bölüm: İSLÂM TARİHİ
Çeşitli din ve kültürlerde kudret ve otorite ile dinî-sihrî gücün sembolü sayılan sopa, değnek.
BÂCİYÂN-ı RÛM
XIII. yüzyılda Anadolu’da kadınların oluşturduğu ileri sürülen bir teşkilât.
BAHADIR
Altay dillerinde “yiğit, kahraman, cengâver” anlamında kullanılan bir isim ve unvan.
BAHŞI
Eski ve yeni Türk lehçelerinde “rahip, kâtip, hekim, şair” gibi anlamlara gelen bir terim.
BALABAN HAN
Delhi Türk sultanlarından (1266-1287).
BAYRAK
Bir devleti, bir askerî birliği, resmî veya gayri resmî bir kuruluşu temsil eden alâmet veya kumaş parçası.
BEY
Türkler’e ait eski bir unvan.
ÇAVUŞ
Çeşitli Türk devletlerinde bazı saray hizmetlilerini ifade eden ve askerî rütbe olarak kullanılan terim.
EFENDİ
Osmanlılar’da çeşitli mevkilerdeki kişilere verilen bir unvan.
FERİK
Osmanlı Devleti’nde bir askerî rütbe.
FİRDEVSÎ, Uzun
II. Bayezid adına yazdığı Süleymannâme adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
FÎRÛZ ŞAH HALACÎ
Halacîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1290-1296).
FÎRÛZ ŞAH TUĞLUK
Tuğluklu hükümdarı (1351-1388).
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
GALİB PAŞA, Mehmed Said
Osmanlı sadrazamı.
HÂFIZ AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
HASAN PAŞA, Yemişçi
Osmanlı sadrazamı.
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER