ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد القادر كيلاني
KĀDİRİYYE
Abdülkādir-i Geylânî’ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatı.
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ KÜLLİYESİ
Bağdat’ta Bâbüşşeyh mahallesinde bulunan külliye.
FÜTÛHU’l-GAYB
Abdülkādir-i Geylânî’nin (ö. 561/1165-66) tasavvufa dair mev‘iza türündeki eseri.
el-GUNYE
Abdülkādir-i Geylânî’nin (ö. 561/1165-66) itikad, ibadet ve ahlâka dair eseri.
PÎR
Hak yolunda sâlike rehberlik yapan kimse ve tarikat kurucusu anlamında tasavvuf terimi.
Hocası
KELVEZÂNÎ
Hanbelî fakihi.
Hocası
SERRÂC, Ca‘fer b. Ahmed
Kıraat âlimi, edip ve hadis hâfızı.
Hocası
İBN EBÛ YA‘LÂ
Hanbelî fakihi ve biyografi yazarı.
Hocası
TEBRÎZÎ, Hatîb
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Çağdaşı
SÜHREVERDÎ, Ebü’n-Necîb
Sûfî, fakih ve muhaddis.
Çağdaşı
AHMED er-RİFÂÎ
Rifâiyye tarikatının kurucusu.
Eserini şerh eden isim
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Soyundan gelen meşhur mutasavvıf
ABDÜLKERÎM el-CÎLÎ
el-İnsânü’l-kâmil adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Soyundan gelen meşhur mutasavvıf
ANDELÎB, Hâce Muhammed Nâsır
Hint Nakşibendîliği’nin önemli temsilcilerinden biri, Tarîkat-ı Muhammediyye’nin kurucusu.
Soyundan gelen meşhur âlim
KĀDİRÎ, Abdüsselâm b. Tayyib
Ensâb âlimi, edip ve şair.
Menâkıbını kaleme alan isim
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
Menâkıbını kaleme alan isim
KASTALLÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
Hadis hâfızı, fakih ve mutasavvıf.
Menâkıbını kaleme alan isim
SENÛSÎ, Muhammed b. Ali
Senûsiyye tarikatının kurucusu.
Menâkıbını kaleme alan isim
YÂFİÎ
Kādiriyye tarikatının Yâfiiyye kolunun kurucusu.
Menâkıbını kaleme alan isim
YÛNÎNÎ, Kutbüddin
Ẕeylü Mirʾâti’z-zamân adlı eseriyle tanınan tarihçi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER