AHMED İBRÂHİM BEY

Müellif:
AHMED İBRÂHİM BEY
Müellif: AHMET ÖZEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 29.03.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-ibrahim-bey
AHMET ÖZEL, "AHMED İBRÂHİM BEY", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-ibrahim-bey (29.03.2020).
Kopyalama metni
Kahire’de doğdu. Ezher’de tahsil gördükten sonra 1894’te Dârü’l-ulûm Medresesi’ne girdi. 1897’de buradan mezun oldu ve 1906’ya kadar Nâsıriyye, Re’sü’t-tîn ve Seniyye medreselerinde Arapça müderrisliği yaptı. 1906’da Medresetü’l-hukuk’ta müderris yardımcılığına getirildi. 1907’de Medresetü’l-kazâi’ş-şer‘î kurulunca oraya müderris tayin edildi. 1924 yılında bu medresenin kapanması üzerine tekrar Medresetü’l-hukuk’a döndü. 1930’da Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslâm Hukuku Kürsüsü profesörlüğüne getirildi. 1933’te bu fakültenin dekanı oldu. 1934 yılında emekli olduktan sonra da fakültede doktora dersleri vermeye devam etti.

1942 yılında Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye üye seçilen Ahmed İbrâhim Bey, Mecmau’l-mûsîka’l-Arabiyye ve Lecnetü’l-ahvâli’ş-şahsiyye’deki üyelikleri yanında Cem‘iyyetü’ş-şübbâni’l-müslimîn’de de yönetici olarak çalıştı. Özellikle hukuk fakültesindeki hocalığı sırasında İslâm hukuku ve mukayeseli hukuk sahasında değerli araştırmalar yaptı. Yetiştirdiği talebeler arasında Muhammed Ebû Zehre, Abdülvehhâb Hallâf ve Ali el-Hafîf gibi tanınmış Mısırlı âlimler de bulunmaktadır. Kahire’de Mecelletü’l-Kanûn ve’l-İktisâd’da çıkan birçok araştırması yanında yayımlanmış belli başlı eserleri şunlardır:

Mülahhasu Mürşidi’l-hayrân (1907); Ahkâmü’l-ahvâli’ş-şahsiyye fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye (1925, I-II); el-Aḥkâmü’ş-şerʿiyye li’l-aḥvâli’ş-şaḫṣiyye (1930); Turuku’l-kazâ fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye (1930); Nizâmü’n-nafakat (1930); Aḥkâmü’l-muʿâmelâti’ş-şerʿiyye (1937); el-Vakf ve’l-mevârîs (1937); Ahkâmü’l-mere fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye (1937); et-Terike ve’l-hukuku’l-müteallikatü bihâ (1938); el-Hibe ve’l-vasiyye ve tasarrufâtü’l-marîz (1939); Ṭuruḳu’l-is̱bâti’ş-şerʿiyye (1939-1940); Ahkâmü’t-tasarruf ani’l-gayr bi-tarîki’n-niyâbe (1940-1941); el-Mevârîs ilmen ve amelen (1941-1942); el-Vasıyye (1942-1943); el-Vakf (1943-1944); el-İltizâmât fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye (1944-1945). Son altı eser mukayeseli tarzda kaleme alınmıştır.

BİBLİYOGRAFYA
Zekî Mücâhid, el-Aʿlâmü’ş-şarkıyye, Kahire 1368-74, III, 4; Ziriklî, el-Alâm, I, 86; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, I, 133; a.mlf., el-Müstedrek, Beyrut 1406/1985, s. 35; Ebû Bekir Abdürrezzâk, Ebû Zehre: İmâmü asrih, hayâtühü ve eserühü’l-ilmî, Kahire 1985, s. 27-29, 73; Muhammed Mehdî Allâm, el-Mecmaiyyûn fî hamsîne âmen, Kahire 1406/1986, s. 20-21; Abdülvehhâb Hallâf, “eş-Şeyh Ahmed İbrâhîm Bek”, Mecelletü’l-Kanûn ve’l-iktisâd, XV, Kahire 1945, s. 1-5; “Karârâtü’l-mecma fî hâzihi’d-devre: eş-Şeyh Ahmed İbrâhîm Bek”, MMLA, VI (1951), s. 15-16.
Bu madde ilk olarak 1989 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2. cildinde, 92 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.