AHMED İBRÂHİM BEY - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED İBRÂHİM BEY

Müellif:
AHMED İBRÂHİM BEY
Müellif: AHMET ÖZEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 02.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-ibrahim-bey
AHMET ÖZEL, "AHMED İBRÂHİM BEY", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-ibrahim-bey (02.12.2023).
Kopyalama metni

Kahire’de doğdu. Ezher’de tahsil gördükten sonra 1894’te Dârü’l-ulûm Medresesi’ne girdi. 1897’de buradan mezun oldu ve 1906’ya kadar Nâsıriyye, Re’sü’t-tîn ve Seniyye medreselerinde Arapça müderrisliği yaptı. 1906’da Medresetü’l-hukuk’ta müderris yardımcılığına getirildi. 1907’de Medresetü’l-kazâi’ş-şer‘î kurulunca oraya müderris tayin edildi. 1924 yılında bu medresenin kapanması üzerine tekrar Medresetü’l-hukuk’a döndü. 1930’da Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslâm Hukuku Kürsüsü profesörlüğüne getirildi. 1933’te bu fakültenin dekanı oldu. 1934 yılında emekli olduktan sonra da fakültede doktora dersleri vermeye devam etti.

1942 yılında Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye üye seçilen Ahmed İbrâhim Bey, Mecmau’l-mûsîka’l-Arabiyye ve Lecnetü’l-ahvâli’ş-şahsiyye’deki üyelikleri yanında Cem‘iyyetü’ş-şübbâni’l-müslimîn’de de yönetici olarak çalıştı. Özellikle hukuk fakültesindeki hocalığı sırasında İslâm hukuku ve mukayeseli hukuk sahasında değerli araştırmalar yaptı. Yetiştirdiği talebeler arasında Muhammed Ebû Zehre, Abdülvehhâb Hallâf ve Ali el-Hafîf gibi tanınmış Mısırlı âlimler de bulunmaktadır. Kahire’de Mecelletü’l-ḳānûn ve’l-iḳtiṣâd’da çıkan birçok araştırması yanında yayımlanmış belli başlı eserleri şunlardır:

Mülaḫḫaṣu Mürşidi’l-ḥayrân (1907); Aḥkâmü’l-aḥvâli’ş-şaḫṣiyye fi’ş-şerîʿati’l-İslâmiyye (1925, I-II); el-Aḥkâmü’ş-şerʿiyye li’l-aḥvâli’ş-şaḫṣiyye (1930); Ṭuruḳu’l-każâ fi’ş-şerîʿati’l-İslâmiyye (1930); Niẓâmü’n-nafaḳāt (1930); Aḥkâmü’l-muʿâmelâti’ş-şerʿiyye (1937); el-Vaḳf ve’l-mevârîs̱ (1937); Aḥkâmü’l-merʾe fi’ş-şerîʿati’l-İslâmiyye (1937); et-Terike ve’l-ḥuḳūḳu’l-müteʿalliḳātü bihâ (1938); el-Hibe ve’l-vaṣiyye ve taṣarrufâtü’l-marîż (1939); Ṭuruḳu’l-is̱bâti’ş-şerʿiyye (1939-1940); Aḥkâmü’t-taṣarruf ʿani’l-ġayr bi-ṭarîḳi’n-niyâbe (1940-1941); el-Mevârîs̱ ʿilmen ve ʿamelen (1941-1942); el-Vaṣiyye (1942-1943); el-Vaḳf (1943-1944); el-İltizâmât fi’ş-şerîʿati’l-İslâmiyye (1944-1945). Son altı eser mukayeseli tarzda kaleme alınmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Zekî M. Mücâhid, el-Aʿlâmü’ş-Şarḳıyye, Kahire 1368-74, III, 4.

, I, 86.

, I, 133.

a.mlf., el-Müstedrek, Beyrut 1406/1985, s. 35.

Ebû Bekir Abdürrâzık, Ebû Zehre: İmâmü ʿaṣrih, ḥayâtühû ve es̱eruhü’l-ʿilmî, Kahire 1985, s. 27-29, 73.

Muhammed Mehdî Allâm, el-Mecmaʿiyyûn fî ḫamsîne ʿâmen, Kahire 1406/1986, s. 20-21.

Abdülvehhâb Hallâf, “eş-Şeyḫ Aḥmed İbrâhîm Bek”, Mecelletü’l-ḳānûn ve’l-iḳtiṣâd, XV, Kahire 1945, s. 1-5.

“Ḳarârâtü’l-mecmaʿ fî hâẕihi’d-devre: eş-Şeyḫ Aḥmed İbrâhîm Bek”, , VI (1951), s. 15-16.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 92 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER