AHMED REFİK ALTINAY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED REFİK ALTINAY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Çağdaşı
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
Çağdaşı
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Üyesi olduğu ve başkanlığını yaptığı cemiyet
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Hocalık yaptığı kurum
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Dârülfünun'da asistanlığını yapan şahıs
KOÇU, Reşat Ekrem
Osmanlı kültür ve medeniyetine dair çalışmalarıyla tanınan tarihçi, yazar.
Târîh-i Osmânî Encümeni başkanlığı vazifesindeki selefi
ABDURRAHMAN ŞEREF
Son Osmanlı vak‘anüvisi, devlet ve fikir adamı.
Bir süre başyazarlığını yaptığı gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazılar yayınladığı dergi
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Yazılar yayınladığı dergi
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Eserlerinin yayıncısı
ÇIĞIRAÇAN, İbrahim Hilmi
Bâbıâli’nin ilk Türk yayımcılarından, kitapçı ve yazar.
Dokuz ve onuncu ciltlerini yayımladığı eser
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
Yazılar yayınladığı dergi
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
Yazılar yayınladığı dergi
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazılar yayınladığı dergi
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid döneminde yayımlanan haftalık ilmî ve edebî dergi.
Yazılar yayınladığı dergi
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Yazılar yayınladığı dergi
MECMÛA-i EBÜZZİYÂ
1880-1912 yılları arasında on beş günlük ve haftalık olarak yayımlanan ilmî, edebî, siyasî dergi.
Yazılar yayınladığı gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazılar yayınladığı gazete
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Yazılar yayınladığı dergi
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazılar yayınladığı dergi
ANADOLU MECMUASI
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikrî, ilmî ve edebî muhtevalı aylık dergi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER