AHMED YESEVÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED YESEVÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد يسوي
YESEVİYYE
Ahmed Yesevî’ye (ö. 562/1166) nisbet edilen ve Orta Asya’da etkin olan tarikat.
DÎVÂN-ı HİKMET
Ahmed Yesevî’nin hikmet adı verilen dinî-tasavvufî manzumelerini içine alan şiir mecmuası.
İlk mürşidi
ARSLAN BABA
Yeseviyye tarikatının kurucusu Ahmed Yesevî’nin (ö. 562/1166) ilk mürşidi olduğu söylenen kişi.
Şeyhi
YÛSUF el-HEMEDÂNÎ
Horasanlı sûfî müellif.
Bağlı olduğu silsile
HÂCEGÂN
XII-XV. yüzyıllarda Mâverâünnehir’de faaliyet gösteren ve Orta Asya sûfîliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir tarikat.
HAKÎM ATA
Ahmed Yesevî’nin halifelerinden Türkistanlı mutasavvıf şair.
Müridi
HAYDAR, Kutbüddin
Haydariyye tarikatının kurucusu Türk asıllı mutasavvıf.
CEVÂHİRÜ’l-EBRÂR
Hazînî’nin Ahmed Yesevî ve Yeseviyye tarikatı hakkındaki temel eseri.
AHMED YESEVÎ KÜLLİYESİ
Yesi’de Ahmed Yesevî’nin türbesi etrafında cami, tekke ve kütüphaneden teşekkül eden külliye.
Hikmet adı verilen şiirleriyle ilk örneklerini verdiği edebiyat
TEKKE EDEBİYATI
Kendisini Yesevî neslinden sayan yazar
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Türk-İslam edebiyatında ilk örneğini verdiği telif türü
DEVRİYYE
Fars ve özellikle Türk edebiyatında İslâm tasavvufundaki devir anlayışını işleyen manzumelere verilen ad.
Görüştüğü isim
ALİ RÂMÎTENÎ
Hâcegân silsilesine mensup mutasavvıf.
Edebî üslup açısından kendisinden etkilenen isim
UBEYDULLAH HAN
Şeybânî hükümdarı (1533-1539).
Şiir yazımından kendisinden etkilenen isim
ALİ
Türk diliyle yazılmış ilk Kıssa-i Yûsuf müellifi, mutasavvıf-şair.
Hakkında önemli çalışmalar yapan isim
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hakkında eser verilen telif türü
MENÂKIBNÂME
Velîlerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adı.
Eserinde şiirlerine yer veren isim
ŞEYBÂNÎ HAN
Şeybânîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1500-1510).
Hakkında özel sayı hazırlanan dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Hakkında eser yazan isim
CUNBUR, Fatma Müjgân
Kütüphaneci, edebiyat araştırmacısı.
Eserinde tasavvufî hayatına yer veren isim
ARAZ, Fatma Nezihe
Biyografik eserleriyle tanınan yazar.
Hakkında roman yazan isim
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati
Popüler tarihî roman yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER