AKAİD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKAİD ile İLİŞKİLİ MADDELER

العقائد
İMAN
İnanmak, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamında bir terim.
KELÂM
İslâm dininin ana ilkelerini konu edinen ilim.
TEVHİD İLMİ
Allah’ın zâtı ve sıfatları açısından birliği başta olmak üzere inanç esaslarını genellikle Selef akîdesi çerçevesinde ele alan ilim.
ÂMENTÜ
İslâm dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden terim.
ZARÛRÂT-ı DÎNİYYE
Sübûtu ve delâleti kesin nasla sabit olan dinî hususlar.
USÛL-i SELÂSE
İslâm inancının üç ana esası ve akaidle kelâm kitaplarının içeriğini oluşturan üç temel bölüm anlamında tabir.
AKĀİDÜ’n-NESEFÎ
Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) akaide dair risâlesi.
el-AKĀİDÜ’l-ADUDİYYE
Eş‘arî kelâmcılarından Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) akaide dair risâlesi.
el-AKĪDETÜ’t-TAHÂVİYYE
Hanefî fakihlerinden Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme et-Tahâvî’nin (ö. 321/933) akaide dair risâlesi.
el-AKĪDETÜ’n-NİZÂMİYYE
Eş‘arî âlimlerinden Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) akaide dair risâlesi.
AKĀİDÜ’s-SENÛSÎ
Eş‘arî âlimlerinden Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin (ö. 895/1490) akaide dair dört eserinin ortak adı.
el-AKĪDETÜ’r-RÜKNİYYE
Mâtürîdî âlimlerinden Rükneddin Ubeydullah b. Muhammed es-Semerkandî’nin (ö. 701/1301) akaide dair eseri.
AKĀİDÜ İBNİ’l-ARABÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) akaide dair üç risâlesinin ortak adı.
AKĪDETÜ İBN DAKĪKI’l-ÎD
Şâfiî âlimlerinden Takıyyüddin İbn Dakīkul‘îd’in (ö. 702/1302) akaide dair risâlesi.
AKĪDETÜ İBNİ’l-HÂCİB
Mâlikî âlimlerinden Ebû Amr Osman b. Ömer b. Hâcib’in (ö. 646/1248) akaide dair risâlesi.
el-AKĪDETÜ’ş-ŞEYBÂNİYYE
Kādiriyye tarikatı şeyhlerinden Ebû Muhammed Yûnus b. Yûsuf eş-Şeybânî’nin (ö. 619/1222) akaide dair manzum risâlesi.
BEYÂNÜ AKĪDETİ’l-USÛL
Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) akaide dair risâlesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER