AKFEHSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AKFEHSÎ

الأقفهسي
Müellif:
AKFEHSÎ
Müellif: VECDİ AKYÜZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.09.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/akfehsi
VECDİ AKYÜZ, "AKFEHSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akfehsi (21.09.2020).
Kopyalama metni

İbnü’l-İmâd olarak da tanınan Akfehsî, 750’den (1349) önce doğdu. Cemâleddin el-İsnevî, Irâkī, Bulkīnî ve İbnü’s-Sâiğ gibi hocalardan okudu. Fıkıhtaki derin bilgisi sayesinde devrindeki Şâfiî fukahasının önde gelenlerinden biri oldu. Reşîdî, Burhâneddin el-Halebî ve İbn Hacer gibi âlimler kendisinden ders aldılar.

Velûd bir müellif olan Akfehsî, başta fıkıh olmak üzere İslâmî ilimlerin değişik dallarında, çoğu yazma olarak günümüze kadar ulaşan otuz kadar kitap ve risâle telif etmiştir. Bunlardan üçü basılmıştır. 1. el-Kavlü’t-tâm (temâm) fî ahkâmi’l-meʾmûm ve’l-imâm (Kahire 1322). 2. Manzûme fi’l-maʿfüvvât. Fıkha dair olan bu eser Ahmed er-Remlî’nin (ö. 957/1550) Fethu’l-cevâd adlı şerhi ve bu şerhe Hüseyin b. Süleyman er-Reşîdî’nin Bulûgu’l-murâd bi-Fethi’l-cevâd adıyla yaptığı hâşiye ile birlikte basılmıştır (Kahire 1286, 1298, 1299, 1321). 3. Keşfü’l-esrâr ʿammâ hufiye ʿalâ (ʿan fehmi)’l-efkâr. Kelâmla ilgili bazı konuları ihtiva eder (İskenderiye 1315).

Akfehsî’nin yazma halinde olan diğer eserlerinden bazıları da şunlardır: Teshîlü’l-makāsıd li-züvvâri’l-mesâcid; Ahkâmü’l-evânî ve’z-zurûf ve mâ fîhâ mine’l-mazrûf; el-Kavlü’t-temâm fî âdâbi duhûli’l-hamâm; ed-Dürretü’d-davʾiyye fi’l-ahkâmi’s-sünniyye ve’l-ahvâli’r-raziyye fî hicreti hayri’l-beriyye; et-Taʿakkubât ale’l-Mühimmât; Delâʾilü’l-hükkâm ilâ maʿrifeti gavâmizi’l-ahkâm, Dîvânü’l-hayevân, Şerhu’l-Bürde, Risâle fi’n-Nîl ve ehrâmihâ.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 47-49.

, I, 439.

, VII, 73.

, I, 93.

, I, 118.

, I, 462-463, 938, 951.

, I, 309; II, 114-116; Suppl., I, 753; II, 110-111.

, II, 26.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 235-236 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER