ALİ EFENDİ, Kemalzâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ EFENDİ, Kemalzâde

Müellif:
ALİ EFENDİ, Kemalzâde
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-efendi-kemalzade
NURİ ÖZCAN, "ALİ EFENDİ, Kemalzâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-efendi-kemalzade (29.05.2024).
Kopyalama metni

Noktacı Kasım Efendi Camii imamı Kemal Efendi’nin büyük oğludur. Babasına nisbetle Kemalzâde lakabıyla tanınır. Edirne’de Sıkçamurat mahallesinde doğdu ve orada yaşadı. Gençlik yılları ile tahsili hakkında bilgi yoktur. Bir müddet debbağlıkla meşgul olduktan sonra vergi dairesinde kolculuk görevinde bulundu. Bu sırada Sa‘diyye tarikatına intisap etti. Şeyh Emin Efendi’den tarikat bilgisi ve terbiyesi alarak kendini yetiştirdi ve ondan icâzet aldı.

Tabii bir ses güzelliğine sahip olan ve bazı tekkelerde zâkirlik yapan Ali Efendi’nin bu kabiliyeti, o sıralarda Edirne Evkaf müdürü bulunan mûsikişinas İstanbullu Aynî Efendi’nin dikkatini çekti. Bu suretle ondan mûsikideki temel bilgileri öğrenme imkânı buldu. Noktacı Kasım Efendi Camii’nin tekkeye çevrilmesinden sonra buraya şeyh tayin edildi. 6 Muharrem 1307’de (2 Eylül 1889) vefat etti; mezarı Edirne’de aynı tekkenin hazîresindedir.

Ali Efendi tasavvuftaki önemli mevkiinin yanında mevlidhanlığı ve mûsiki hocalığı ile de tanınmıştır. Yaptığı bestelerle devrin mûsikişinasları arasında yer almış, dinî ve din dışı sahada eserler vermiştir. Öztuna, güfteleri Yûnus Emre’ye ait iki durak, on beş ilâhi ile bir acem beste ve bir ferahnâk şarkı bestelediğini kaydetmektedir. Bestekârlığının yanı sıra mûsiki sazları ile de meşgul olan Ali Efendi’nin aynı zamanda ney üflediği, tanbur ve saz çaldığı da bilinmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Ahmed Bâdî Efendi, Riyâz-ı Belde-i Edirne, Beyazıt Devlet Ktp., TY, nr. 10392, s. 585-586.

, II, 487.

Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, İstanbul 1949, s. 310-311.

a.mlf., “Edirne’de Yetişen Mûsikîşinaslar”, Damla Mecmuası (Yeni Seri), sy. 9, Edirne 1948, s. 139.

, s. 54.

Rakım Ertür, “Geçen Asırda Edirne’de Türk Musikisi”, , sy. 34 (1950), s. 2-3.

Ali Rıza Avni [Tınaz], “Gizli Kalmış Kıymetler: Büyük Ali Bey”, , sy. 151 (1960), s. 590.

, I, 29-30.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 389 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER