SELMAN BAŞARAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SELMAN BAŞARAN

1947-1993
Müellif toplam 46 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN b. UDEYS
Bey‘atürrıdvân’a iştirak eden ve Hz. Osman’ın şehid edilmesi olayına karışan sahâbî.
ABDURRAHMAN b. ÜMMÜ’l-HAKEM
Emevî valilerinden, tâbiî.
ABDÜYÂLÎL b. AMR
Hz. Peygamber’le anlaşma yapmak üzere Sakīf kabilesinin gönderdiği heyetin başkanı.
ALÂÎ
Şamlı muhaddis ve fakih.
ALKAME b. MÜCEZZİZ
İslâm tarihinde ilk deniz seferine çıkan müfrezenin kumandanlığını yapan sahâbî.
ÂMİR b. ŞEHR
Hz. Peygamber tarafından Yemen’deki Hemdân kabilesine yönetici tayin edilen sahâbî.
AMR b. HAZM
Hz. Peygamber’in Necran’a muallim ve zekât memuru olarak gönderdiği sahâbî.
ASSÂL
Muhaddis, müfessir, tarihçi, fakih ve kıraat âlimi.
el-CERH ve’t-TA‘DÎL
İbn Ebû Hâtim er-Râzî’nin (ö. 327/938) hadis râvilerinin tenkidine dair eseri.
CERÎR b. ABDÜLHAMÎD
Hadis hâfızı.
CÛZEKĀNÎ
Hadis âlimi.
DARRÂB
Muhaddis.
DÂVÛDÎ, Abdurrahman b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin râvisi, muhaddis ve fakih.
EBÛ BEKİR b. HAZM
Muhaddis tâbiî, hadislerin toplanmasına yardımcı olan Medine valisi ve kadısı.
EBÛ BEKİR eş-ŞÂFİÎ
Muhaddis ve fakih.
EBÛ BERZE
Sahâbî.
EBÛ HUZEYFE
İlk müslüman olan sahâbîlerden.
EBÛ MA‘ŞER es-SİNDÎ
Megāzî müellifi ve muhaddis.
EBÛ MİHNEF
Emevîler devri tarihçisi.
el-ECVİBETÜ’l-FÂZILA
Abdülhay el-Leknevî’nin (ö. 1304/1886-87) bazı hadis meselelerine dair eseri.
ENMÂTÎ
Muhaddis.
ERVÂ bint ABDÜLMUTTALİB
Hz. Peygamber’in halası.
ERVÂ bint KÜREYZ
Hz. Osman’ın annesi, sahâbî.
el-EZKÂR
Nevevî’nin (ö. 676/1277) zikir ve duaya dair hadisleri bir araya getiren eseri.
el-FÂİḲ fî GARÎBİ’l-HADÎS
Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) hadislerde geçen nâdir kelimelere dair eseri.
FÂTIMA bint KAYS
Boşanması fıkhî hükümlere konu olan kadın sahâbî.
FAZL b. ABBAS b. ABDÜLMUTTALİB
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, sahâbî.
FELLÂS
Muhaddis ve müfessir.
FÜLEYH b. SÜLEYMAN
Hadis hâfızı.
HABÎB b. ZEYD
Müseylimetülkezzâb tarafından şehid edilen sahâbî.
HACCÂC b. ERTÂT
Basra ve Kûfe kadısı, muhaddis.
HAKEM b. EBÜ’l-ÂS
Hz. Peygamber’in Tâif’e sürgüne gönderdiği sahâbî.
HALEF el-VÂSITÎ
Eṭrâfü’ṣ-Ṣaḥîḥayn adlı eseriyle tanınan muhaddis.
HAVLE bint HAKÎM
Kadın sahâbî.
HÂZİMÎ
Hadis hâfızı ve fakih.
HIYÂR
Ta‘dîlin dördüncü mertebesini belirten bir hadis terimi.
HUZEYFE b. YEMÂN
Hz. Peygamber’in sırdaşı olan sahâbî.
İBN ADÎ
el-Kâmil adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı ve münekkit.
İBN ARRÂK, Ebü’l-Hasan
Tenzîhü’ş-şerîʿa adlı eseriyle tanınan muhaddis, fakih ve kıraat âlimi.
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebü’l-Hasan
Hadis ve tefsir âlimi.
İBN MENDE, Ebû Zekeriyyâ
Muhaddis, fakih ve tarihçi.
İBNÜ’n-NETTÂH
Hadis âlimi ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER