ANBESE b. SÜHAYM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ANBESE b. SÜHAYM

عنبسة بن سحيم
ANBESE b. SÜHAYM
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 02.10.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/anbese-b-suhaym
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "ANBESE b. SÜHAYM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/anbese-b-suhaym (02.10.2023).
Kopyalama metni

Endülüs Valisi Semh b. Mâlik el-Havlânî’nin öldürülmesi üzerine halk yeni vali tayin edilinceye kadar Abdurrahman b. Abdullah el-Gāfikī’yi vali seçti. Daha sonra İfrîkıye Valisi Yezîd b. Ebû Müslim, Anbese’yi Endülüs valiliğine tayin etti (102/720). İfrîkıye’nin yeni valisi Bişr b. Safvân da onu aynı görevde bıraktı. Anbese valiliği sırasında cihada önem verdi ve Frank topraklarına akınlar düzenledi. Carcassonne’yi bir müddet kuşattıktan sonra barış yoluyla aldı. Yapılan anlaşmaya göre Carcassonne halkı müslüman esirleri serbest bırakacak ve cizye ödeyecekti. Ayrıca müslümanların dostlarına dost, düşmanlarına da düşman olacaklardı. Anbese daha sonra Gaul bölgesindeki Septimania’yı fethetti ve Fransa içlerine kadar ilerleyerek Rhône nehrini geçti. Burgondes bölgesindeki ileri harekâtı sırasında da Lyon şehrini ele geçirdi ve dönüşte seferlerden birinde aldığı yara yüzünden öldü (Şâban 107 / Aralık 725). Valiliği dört yıl sekiz ay devam etmiştir. Anbese cesur ve kabiliyetli bir kumandan, iyi bir idareciydi. Bâce papazı İsidore, onun bu fetihleri zor ve şiddet kullanarak değil büyük bir ustalıkla gerçekleştirdiğini söyler. Müsteşrik Reinaud da Anbese’nin bu politikası sebebiyle Gaul topraklarından alınan haracın kat kat arttığını ifade eder.


BİBLİYOGRAFYA

İbnü’l-Kūtıyye, Târîḫu iftitâḥi’l-Endelüs (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Beyrut 1402/1982, s. 190-191.

, IV, 136, 489-490.

İbn İzârî, el-Beyânü’l-muġrib (nşr. G. S. Colin – E. Lévi-Provençal), Beyrut 1983, II, 27.

, I, 235, 279; III, 16-18; IV, 350.

, s. 31.

, s. 124.

, s. 11.

, V, 91.

Hâlid es-Sûfî, Târîḫu’l-ʿArab fi’l-Endelüs: el-Fetḥ ve ʿaṣrü’l-vülât, Bingazi 1980, s. 220-225.

, I, 405.

Abdurrahman Ali el-Haccî, et-Târîḫu’l-Endelüsî, Dımaşk 1407/1987, s. 190-191.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 194-195 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER