ASHÂBÜ’t-TEMYÎZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’t-TEMYÎZ

أصحاب التمييز
Müellif:
ASHÂBÜ’t-TEMYÎZ
Müellif: M. ESAT KILIÇER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 19.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabut-temyiz
M. ESAT KILIÇER, "ASHÂBÜ’t-TEMYÎZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabut-temyiz (19.04.2024).
Kopyalama metni

Bu gruptaki âlimler İbn Kemal’in sınıflandırmasına göre fakihlerin altıncı tabakasını oluştururlar. Temyiz ashabı esas itibariyle mukallidler tabakasından olup ictihad veya tahrîc gücüne sahip olmadıkları gibi mezhepte mevcut görüşler arasında da bir tercihte bulunamazlar. Ancak bunlar, görüşler ve rivayetler arasında kuvvetli ve zayıf olanı, zâhirü’r-rivâye ile nevâdiri birbirinden ayırabilirler. Zira mezhebin ana kitaplarını incelemiş, farklı görüş ve rivayetleri bellemişlerdir. Temyiz ehli âlimler, tercih ehli kadar delil ve kaynaklara nüfuz edememişlerse de görüşleri kuvvet derecelerine göre bilmek ve tercih edilenleri anlamak da bir bakıma tercih ameliyesi ölçüsünde zor ve ciddi bir iştir. Bu gruba giren âlimler eserlerinde zayıf ve kabul görmeyen görüşlere yer vermezler.


BİBLİYOGRAFYA

İbn Kemal, Ṭabaḳātü’l-müctehidîn, Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 764; Köprülü, nr. 11/330; Ayasofya, nr. 4796, 4820.

, s. 11-12.

Leknevî, en-Nâfiʿu’l-kebîr, Haydarâbâd 1291, s. 3 vd.

a.mlf., el-Fevâʿidü’l-behiyye, s. 6-7.

M. Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh, İstanbul 1333, I, 239 vd.

M. Ebû Zehre, Ebû Ḥanîfe, Kahire 1366/1947, s. 440 vd.

a.mlf., Uṣûlü’l-fıḳh, Kahire 1377/1958, s. 309 vd.

, I, 314.

Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku, Ankara 1969, s. 182-191.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 470-471 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER