ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Târih’inde döneminin son yıllarını anlattığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MUSTAFA III
Osmanlı padişahı (1757-1774).
Kızı tarafından torunu
ZEYNELÂBİDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
MEHMED SÂLİH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
VELİYYÜDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hattat.
Vak‘anüvisliğe tayin eden, Târih’inde dönemini anlattığı sadrazam
DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhülislâmlık için tavsiye eden kişi
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Hat meşkettiği hocası
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Vak‘anüvislikte selefi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Doğduğu ve kadılığını yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kayınpederinin yaptırdığı, kendisinin mektep, çeşme ve kütüphane ilave ettiği, mezarının bulunduğu yer
HEKİMBAŞI ÖMER EFENDİ KÜLLİYESİ
İstanbul Çapa civarında XVIII. yüzyıl başlarında inşa edilen ve yakın geçmişte ortadan kaldırılan külliye.
Kütüphanesi depremde zarar görünce kitaplarının nakledildiği yer
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Beyazıt Camii yanında devlet eliyle kurulan ilk kütüphane.
Yaptığı görev
VAK‘ANÜVİS
Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler için kullanılan unvan.
Târih'ini basan matbaacı
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Târih'inin Râşid Târihi’nin zeyli olarak basıldığı yer
MATBAA-i ÂMİRE
Târih'inin birinci elden kaynak olduğu dönem
LÂLE DEVRİ
Osmanlı tarihinin 1718-1730 yılları arasına sonradan verilen ad.
Türkçe’ye çevirmek için kurdurulan tercüme heyetinde yer aldığı eser
İKDÜ’l-CÜMÂN
Bedreddin el-Aynî’nin (ö. 855/1451) 850 (1446) yılına kadar gelen umumi tarihi.
Tercüme ettiği Hoca Gıyâseddin Muhammed Nakkāş-ı Tebrîzî’nin Ḫıtây Sefâretnâmesi’ni yayımlayan kişi
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Daha çok topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu.
Mensup olduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Şiirlerinde tarzını benimsediği şair
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER