ASKALÂNÎ, İzzeddin

عزّ الدين العسقلاني
Müellif:
ASKALÂNÎ, İzzeddin
Müellif: VECDİ AKYÜZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 14.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/askalani-izzeddin
VECDİ AKYÜZ, "ASKALÂNÎ, İzzeddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/askalani-izzeddin (14.07.2020).
Kopyalama metni
Askalân asıllı olup 26 Zilkade 800’de (10 Ağustos 1398) Kahire’de doğdu ve tahsilini orada yaptı. İbnü’l-Cezerî, Zeynüddin el-Irâkī, Ebû Bekir el-Merâgī, Âişe bint Muhammed b. Abdülhâdî’den icâzet alan Askalânî, aralarında Makrîzî, Bedreddin el-Aynî, İbn Hacer el-Askalânî, İzzeddin b. Cemâa gibi âlimlerin de bulunduğu birçok hocadan ders okudu. Daha on yedi (veya yirmi) yaşlarında iken kadı nâibi tayin edilen İzzeddin el-Askalânî, Hanbelî mezhebinin önde gelen âlimleri arasında yer aldı. Mısır Hanbelî kādılkudâtlığına getirildi. Kahire’nin birçok medrese ve camisinde dersler verdi. Kalkaşendî, Şemseddin es-Sehâvî, Süyûtî ve daha pek çok talebe kendisinden istifade etti. Kādirî tarikatına da intisap eden Askalânî, gerek devlet erkânının gerekse halkın güven ve saygı duyduğu bir âlim olup mescid, medrese, sebil vb. hayır müesseseleri de kurmuştur. 11 Cemâziyelevvel 876 (26 Ekim 1471) tarihinde Kahire’de vefat etti.

Hemen her konuda mensur ve manzum eserler veren Askalânî’nin ed-Diʿâme li-maʿrifeti aḥkâmi sünneti’l-imâme adlı eseri basılmıştır (Dımaşk 1342). Yazma nüshaları mevcut olan diğer başlıca eserleri de şunlardır: Muḫtaṣarü’l-Muḥarrer (fıkıh), Naẓmü Usûli İbni’l-ḤâcibṬabaḳātü’l-ḤanâbileŞifâʾü’l-ḳulûb fî menâḳıbı Benî EyyûbẔikru ḳudâti’d-diyâri’l-Mıṣriyye (hicrî 566-860 yılları arasında kadılık yapan kişilere dair), Şerḥu Elfiyyeti İbn MâlikṢafvetü’l-ḫulâsa (nahiv), Tenbîhü’l-aḫyâr ʿalâ mâ ḳīle fi’l-menâm mine’l-eşʿârManẓûme fi’l-mesâḥaManẓûme fi’l-cebr ve’l-muḳābele.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 205-207.

, I, 484.

, VII, 321.

, II, 70; Suppl., II, 57.

, I, 85.

, I, 144.

, V, 384.

, I, 90-91.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 488 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER