BÂKÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BÂKÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

باقي
Hocalarından
KADIZÂDE, Ahmed Şemseddin
Osmanlı şeyhülislâmı.
Yetişmesinde etkili olan isim
ZÂTÎ
Divan şairi.
Nitelikli eserler verdiği nazım şekli
GAZEL
Eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şekli.
Eser verdiği nazım şekillerinden
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
Kullandığı nazım türlerinden
MUAMMA
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
Eser verdiği nazım türlerinden
NEVRÛZİYYE
Nesib bölümünde Nevruz’un ve baharın anlatıldığı kaside türü.
Tercüme ettiği eserlerden
el-MEVÂHİBÜ’l-LEDÜNNİYYE
Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî’nin (ö. 923/1517) Hz. Peygamber’in hayatı ve şahsiyetine dair eseri.
İçerisinde şiirlerinin yer aldığı eserlerden
PERVÂNE BEY MECMUASI
Pervâne b. Abdullah (ö. 968/1560-61 [?]) tarafından derlenen nazîreler mecmuası.
İçerisinde biyografisinin ve şiirlerinin yer aldığı eserlerden
REYHÂNETÜ’l-ELİBBÂ
Şehâbeddin el-Hafâcî’nin (ö. 1069/1659), çağdaşı olan şair, edip ve âlimlerin biyografileriyle çeşitli tarihî, edebî ve dinî konuları ihtiva eden eseri.
İçerisinde biyografisinin ve şiirlerinin yer adlığı eserlerden
ZÜBDETÜ’l-EŞʿÂR
Kafzâde Fâizî’nin (ö. 1031/1622) antoloji özelliği taşıyan tezkiresi.
Ders arkadaşlarından
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Ders arkadaşlarından
NEV‘Î
Divan şairi ve âlim.
Ders arkadaşlarından
MECDÎ, Mehmed
Osmanlı edip ve şairi, biyografi yazarı.
Şiirlerine nazîreler yazdığı isimlerden
AHMED PAŞA, Bursalı
Divan şairi.
Şiirlerine nazîreler yazdığı isimlerden
HÂFIZ-ı ŞÎRÂZÎ
İran’ın önde gelen lirik şairlerinden.
Şiirlerine nazîreler yazdığı isimlerden
USÛLÎ
Divan şairi, mutasavvıf.
Eserini tercüme ettiği isim
NEHREVÂLÎ
Mekke’ye ve Yemen’e dair eserleriyle meşhur olan tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
Meclisinde bulunduğu, divanını sunduğu ve hakkında mersiye yazdığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Meclisinde bulunduğu ve şiirler takdim ettiği padişah
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Eserini takdim ettiği, şiirlerine nazîreler yazdığı padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Şiirlerini takdim ettiği padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Bazı Arapça eserleri tercüme etmesinde etkili olan isim
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kendisine şiirlerini takdim ettiği isimlerden
SEMİZ ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Bir dönem çevresinde yer aldığı isim
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
İdari çekişmeler yaşadığı isim
BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Bir dönem kendisini himaye eden isim
HADIM HASAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Çağdaşı
FERİDUN AHMED BEY
Münşeâtü’s-selâtîn adlı eseriyle tanınan Osmanlı devlet adamı.
Şiirlerine nazîreler yazan isimlerden
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Şiirlerine nazîreler yazan isimlerden
ERZURUMLU EMRAH
Türk saz şairi.
Şiirlerine tahmis yazan isim
LEYLÂ HANIM
Lirik aşk şiirleriyle tanınan divan şairi.
Şiirlerine taştîr yazan isim
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Kendisinden etkilenen isimlerden
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Kendisinden etkilenen isimlerden
NAHÎFÎ
Manzum Mes̱nevî tercümesiyle tanınan divan şairi.
Kendisinden etkilenen isimlerden
TIFLÎ AHMED ÇELEBİ
Divan şairi, meddah.
Kendisinden etkilenen isimlerden
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Hakkında eser hazırlayan isimlerden
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Hakkında eser hazırlayan isimlerden
TİMURTAŞ, Faruk Kadri
Türk dili bilgini, yazar.
Hakkında çalışma yapan isimlerden
ÇANKI, Mustafa Namık
Türk felsefecisi, lugatçı ve eğitimci.
Hakkında çalışma yapan isimlerden
İPEKTEN, Halûk
Divan edebiyatı araştırmacısı, edebiyat tarihçisi.
Hakkında çalışma yapan isimlerden
RYPKA, Jan
Çek şarkiyatçısı ve edebiyat tarihçisi.
Divanını Almanca’ya çeviren isim
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER