CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf ile İLİŞKİLİ MADDELER

السيد الشريف الجرجاني
et-TA‘RÎFÂT
Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) İslâmî ilimlere dair terimler sözlüğü.
Hocası
RÂZÎ, Kutbüddin
İbn Sînâ geleneğine mensup mantık, felsefe ve din âlimi.
Hocası
MUHAMMED b. MÜBÂREKŞAH
Mantık ve kelâm alanında yaptığı çalışmalarla tanınan âlim.
Hocası
BÂBERTÎ
Tanınmış Hanefî fakihi.
Hocası
ÎCÎ, Adudüddin
Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik.
Çağdaşı
TEFTÂZÂNÎ
Çok yönlü âlim.
Öğrencisi
KADIZÂDE-i RÛMÎ
Matematikçi ve astronom.
Öğrencisi
FAHREDDÎN-i ACEMÎ
İlk Osmanlı şeyhülislâmlarından.
Öğrencisi
İBN ARABŞAH, Şehâbeddin
Tarihçi, edip ve şair.
Öğrencisi
HEREVÎ, Muhammed b. Atâullah
Şâfiî fakihi.
Çağdaşı ve ders arkadaşı
MOLLA FENÂRÎ
Osmanlı âlimi.
Çağdaşı ve ders arkadaşı
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Çağdaşı ve ders arkadaşı
HACI PAŞA
Anadolu’nun İbn Sînâ’sı diye anılan hekim, kelâm âlimi ve müfessir.
İntisap ettiği şeyh
ALÂEDDİN ATTÂR
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in halifelerinden biri.
Sohbetinde bulunduğu şeyh
NİZÂMEDDİN HÂMÛŞ
Nakşibendî şeyhi.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-MEVÂKIF
Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) kelâma dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-AKĀİDÜ’l-ADUDİYYE
Eş‘arî kelâmcılarından Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) akaide dair risâlesi.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-FERÂİZÜ’s-SİRÂCİYYE
Hanefî fakihi Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200'den sonra) İslâm miras hukukuna dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER