CÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn ile İLİŞKİLİ MADDELER

إمام الحرمين الجويني
el-AKĪDETÜ’n-NİZÂMİYYE
Eş‘arî âlimlerinden Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) akaide dair risâlesi.
el-İRŞÂD
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) kelâma dair eseri.
el-VARAKĀT
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) fıkıh usulüne dair risâlesi.
el-BURHÂN fî USÛLİ’l-FIKH
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) usûl-i fıkha dair eseri
Babası ve hocası
CÜVEYNÎ, Rüknülislâm
Şâfiî fakihi ve müfessir.
Hocası
BEYHAKĪ, Ahmed b. Hüseyin
Muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Öğrencisi
KİYÂ el-HERRÂSÎ
Fıkıh, tefsir ve hadis âlimi.
Öğrencisi
NÎSÂBÛRÎ, Selmân b. Nâsır
Eş‘arî kelâmcısı.
Öğrencisi
ABDÜLGĀFİR el-FÂRİSÎ
Muhaddis, Şâfiî fakihi ve tarihçi.
eş-ŞÂMİL
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) kelâma dair eseri.
ŞİFÂÜ’l-GALÎL
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) Tevrat ve İncil’in tahrifine dair risâlesi.
el-GIYÂSÎ
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) İslâm anayasa ve idare hukukuna dair eseri.
Hocası
MÜCÂŞİÎ
Tefsir ve Arap dili âlimi.
Çağdaşı
KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
Mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi.
Öğrencisi
FURÂVÎ
Fakih ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN HAMEVEYH, Muhammed
Mutasavvıf, Eyyûbîler döneminde önemli görevlerde bulunmuş bir sûfî ve ulemâ ailesinin ceddi.
Baskılarına maruz kaldığı devlet adamı
KÜNDÜRÎ
Selçuklu veziri.
Münazarada bulunduğu âlim
ŞÎRÂZÎ, Ebû İshak
Şâfiî fakihi.
Eserlerinin neşri üzerinde çalışan araştırmacı
DÎB, Abdülazîm Mahmûd
Mısırlı âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER