DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli ile İLİŞKİLİ MADDELER

Damadı olduğu ve sadrazamlığını yaptığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Sadrazamlık yaptığı dönem
LÂLE DEVRİ
Osmanlı tarihinin 1718-1730 yılları arasına sonradan verilen ad.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tarafından İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaptırılan iki ayrı külliye.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tarafından XVIII. yüzyılın ilk yarısında Nevşehir’de yaptırılan külliye.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜTÜPHANESİ
Damad İbrâhim Paşa’nın İstanbul Şehzadebaşı’nda inşa ettirdiği külliyenin dârülhadis kısmında kurduğu kütüphane.
Yakın çevresinde bulunan, kütüphanesinde hâfız-ı kütüb olan şair
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Döneminde yapılan antlaşma
PASAROFÇA ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı barış antlaşması (21 Temmuz 1718).
Dönemine son veren ve öldürülmesine yol açan isyan
PATRONA İSYANI
1730 yılında İstanbul’da meydana gelen ve III. Ahmed’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ayaklanma.
Yaptırdığı çarşı
DİREKLERARASI
İstanbul’un XIX. yüzyıldaki en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
NEVŞEHİR
İç Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Döneminde Kâğıthane'de yapılan yapılar
SÂDÂBÂD
İstanbul’da Haliç’e akan Kâğıthane deresinin kenarında XVIII. yüzyılın ilk yarısında tanzim edilen saray, köşk, kasır ve bahçeler topluluğu.
Kurduğu ocak
TULUMBACI
Osmanlı Devleti’nde asker veya sivil itfaiye neferi için kullanılan unvan.
Hat hocası
HÂFIZ OSMAN
Aklâm-ı sittede devir açan Türk hattatı.
Yaptırdığı han
ÇUHACI HANI
İstanbul’da Kapalı Çarşı civarında XVIII. yüzyılda yapılmış han.
Döneminde İstanbul'da kurulan matbaa
MÜTEFERRİKA MATBAASI
1727’de İbrâhim Müteferrika tarafından kurulan ilk Türk matbaası.
Çağdaşı
İSPİRÎZÂDE AHMED EFENDİ
Patrona İsyanı düzenleyicilerinden, Ayasofya vâizi.
Döneminin şeyhülislâmı
ABDULLAH EFENDİ, Yenişehirli
Lâle Devri’nin meşhur şeyhülislâmı.
Döneminde elçi olarak Paris'e gönderilen şahıs
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ
Türk diplomatı, siyaset ve devlet adamı.
Türkçe'ye tercüme ettirdiği eser
İKDÜ’l-CÜMÂN
Bedreddin el-Aynî’nin (ö. 855/1451) 850 (1446) yılına kadar gelen umumi tarihi.
Türkçe'ye tercüme ettirdiği eser
MATLA-ı SA‘DEYN
Abdürrezzâk es-Semerkandî’nin (ö. 887/1482) Farsça tarih kitabı.
Türkçe'ye tercüme ettirdiği eser
HABÎBÜ’s-SİYER
İranlı tarihçi Hândmîr’in (ö. 942/1535-36) Farsça umumi tarihi.
Kendisine ithaf edilen eser
ATRABÜ’l-ÂSÂR
Şeyhülislâm ve bestekâr Ebûishakzâde Mehmed Esad Efendi (ö. 1753) tarafından kaleme alınan mûsikişinaslar tezkiresi.
Emri üzerine yazılan ve kendisine ithaf edilen eser
HADÎKATÜ’l-VÜZERÂ
Osmanzâde Ahmed Tâib’in (ö. 1136/1724) Osmanlı sadrazamlarına dair biyografik eseri.
Aristo’dan yaptığı tercümeleri İbrâhim Paşa’ya ithaf eden şahıs
YANYALI ESAD EFENDİ
Osmanlı bilgini ve düşünürü.
Döneminde elçi olarak İran'a gönderilen şahıs
DÜRRÎ AHMED EFENDİ
İran’a elçilikle gönderilen Osmanlı devlet adamı ve divan şairi.
Yakın çevresindeki şahıslardan
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şâir.
Yakın çevresindeki şahıslardan
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Mevkūfatçı olarak Mora seferine katıldığı kişi
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER