DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şehzadeliğinden itibaren yakın adamı ve daha sonra damadı olduğu, sadrazamlığını yaptığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Mevkūfatçı olarak Mora seferine katıldığı kişi
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminde elçi olarak Paris'e gönderilen kişi
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ
Türk diplomatı, siyaset ve devlet adamı.
Sülüs ve nesih meşkettiği kişi
HÂFIZ OSMAN
Aklâm-ı sittede devir açan Türk hattatı.
Kütüphanesinde hâfız-ı kütüb olan şair
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Döneminde yapılan antlaşma
PASAROFÇA ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı barış antlaşması (21 Temmuz 1718).
Dönemine son veren ve öldürülmesine yol açan isyan
PATRONA İSYANI
1730 yılında İstanbul’da meydana gelen ve III. Ahmed’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ayaklanma.
Patrona İsyanı sırasında öldürülmesini talep eden kişi
İSPİRÎZÂDE AHMED EFENDİ
Patrona İsyanı düzenleyicilerinden, Ayasofya vâizi.
Doğduğu yer
NEVŞEHİR
İç Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
İlk görevlerinden
BALTACI
Osmanlılar’da sarayın bîrun görevlilerinden bir zümrenin adı.
Dârüssaâde ağası yazıcı halifesi olarak görevlendirildiği yer
EDİRNE SARAYI
Altı yıl yazıcılığını yaptığı yer
DÂRÜSSAÂDE
Genel olarak Topkapı Sarayı’nın Harem kısmına verilen ad.
Sürgün olarak gönderildiği yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Geri alınmasından sonra tahririne memur edildiği yer
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Yaptığı görevlerden
MÎRÂHUR
Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.
Sadrazamlığı döneminde yangın söndürmek için oluşturulan birlik
TULUMBACI
Osmanlı Devleti’nde asker veya sivil itfaiye neferi için kullanılan unvan.
Döneminde Kâğıthane'de yapılan yapılar
SÂDÂBÂD
İstanbul’da Haliç’e akan Kâğıthane deresinin kenarında XVIII. yüzyılın ilk yarısında tanzim edilen saray, köşk, kasır ve bahçeler topluluğu.
Döneminde İstanbul'da kurulan matbaa
MÜTEFERRİKA MATBAASI
1727’de İbrâhim Müteferrika tarafından kurulan ilk Türk matbaası.
En çok okuduğu kitabın müellifi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Döneminde tercüme ettirilen eser
İKDÜ’l-CÜMÂN
Bedreddin el-Aynî’nin (ö. 855/1451) 850 (1446) yılına kadar gelen umumi tarihi.
Döneminde tercüme ettirilen eser
MATLA-ı SA‘DEYN
Abdürrezzâk es-Semerkandî’nin (ö. 887/1482) Farsça tarih kitabı.
Döneminde tercüme ettirilen eser
HABÎBÜ’s-SİYER
İranlı tarihçi Hândmîr’in (ö. 942/1535-36) Farsça umumi tarihi.
Aristo’dan yaptığı tercümeleri İbrâhim Paşa’ya ithaf eden kişi
YANYALI ESAD EFENDİ
Osmanlı bilgini ve düşünürü.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tarafından İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaptırılan iki ayrı külliye.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tarafından XVIII. yüzyılın ilk yarısında Nevşehir’de yaptırılan külliye.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜTÜPHANESİ
Damad İbrâhim Paşa’nın İstanbul Şehzadebaşı’nda inşa ettirdiği külliyenin dârülhadis kısmında kurduğu kütüphane.
Külliyesine gelir sağlamak amacıyla yaptırdığı dükkanlardan oluşan çarşı
DİREKLERARASI
İstanbul’un XIX. yüzyıldaki en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER