el-LÜMA‘ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

el-LÜMA‘ ile İLİŞKİLİ MADDELER

اللمع
Eserin kaynak kişisi
CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ
İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî.
Eserin kaynak kişisi
SEHL et-TÜSTERÎ
Sûfî ve müfessir.
Eserin kaynak kişisi
İBNÜ’l-A‘RÂBÎ, Ebû Saîd
İlk sûfî müelliflerden, muhaddis.
Eserin kaynak kişisi
EBÛ SAÎD el-HARRÂZ
Fenâ ve bekā nazariyesinin kurucusu olarak bilinen mutasavvıf.
Eserin kaynak kişisi
EBÛ TÜRÂB en-NAHŞEBÎ
Horasanlı ilk sûfîlerden.
Eserin kaynak kişisi
AMR b. OSMAN el-MEKKÎ
“Üstâdü’s-sûfiyye” unvanıyla tanınan ilk devir sûfîlerinden.
Eserin etkilediği isim
HARGÛŞÎ
Mutasavvıf, vâiz, fıkıh ve hadis âlimi.
Eserin etkilediği isim
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Eserin etkilediği isim
KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
Mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi.
Eser ile aynı dönemde yazılan başka bir kaynak
KŪTÜ’l-KULÛB
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) tasavvufa dair eseri.
Etkilediği eser
MEŞREBÜ’l-ERVÂH
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) tasavvuf terimlerine dair eseri.
Etkilediği eser
ŞERH-i ŞATHİYYÂT
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) ilk dönem sûfîlerinin şathiyelerine dair eseri.
Etkilediği eser
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Etkilediği eser
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
Eseri ilk olarak neşreden araştırmacı
NICHOLSON, Reynold Alleyne
Tasavvuf tarihi araştırmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
Eseri neşreden araştırmacı
ABDÜLHALÎM MAHMÛD
Ezher şeyhi, mutasavvıf.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER