HACIHASANZÂDE EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HACIHASANZÂDE EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kazaskerliğini yaptığı padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Kazaskerliğini yaptığı padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Hizmetine girip mülâzemet aldığı kişi
MOLLA YEGÂN
Osmanlı âlimi.
Kazaskerliğe getirilmesini sağlayan kişi
KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi.
Talebesi
TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ
Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı.
Ravżatü’ş-şühedâʾ adlı eserini Saâdetnâme adıyla tercüme ettiği kişi
HÜSEYİN VÂİZ-i KÂŞİFÎ
İranlı müfessir, mutasavvıf ve şair.
En‘âm sûresine hâşiye yazdığı eser
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
Muḳaddemâtü’l-erbaʿa bahsine hâşiye yazdığı eser
et-TAVZÎH
Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair Tenḳīḥu’l-uṣûl adlı eseri üzerine yazdığı şerh.
Yaptığı görev
KAZASKER
İslâm tarihinde askerler arasındaki davalara bakan ordu kadısı, Osmanlılar’da Dîvân-ı Hümâyun’un üyesi, yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusu.
Kadılık yaptığı yer
GELİBOLU
Çanakkale iline bağlı ilçe merkezi.
Kadılık yaptığı yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Müderrislik yaptığı yer
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
HACIHASANZÂDE MESCİDİ
İstanbul Fatih’te XVI. yüzyıl başlarında yapılmış mescid.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER