HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseri nedeniyle iltifatına mazhar olduğu padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eserini padişaha arzeden sadrazam
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
En tanınmış eseri
USÛLÜ’l-HİKEM fî NİZÂMİ’l-ÂLEM
Hasan Kâfî Akhisârî’nin (ö. 1024/1615) Osmanlı devlet düzeni hakkındaki eseri.
Estergon Kalesi’ni muhasarası sırasında ordusunda bulunduğu ve Nûrü’l-yaḳīn adlı kitabını ithaf ettiği kişi
LALA MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Hayatı ve eserlerinin resmî eğitim programında yer aldığı ve lise ders kitaplarında okutulduğu devlet
BOSNA-HERSEK
1991’de bağımsızlığını ilân eden ve eski Yugoslavya’yı oluşturan federe cumhuriyetlerden biri.
Etimolojisine dair bir risâle kaleme aldığı kelime
ÇELEBİ
Asil, zarif, okumuş, bilgili kimseler için kullanılan bir unvan.
Telḫîṣü’l-Miftâḥ adlı eserine muhtasar yazdığı âlim
KAZVÎNÎ, Hatîb
Arap belâgatı teorisyeni.
Ravżâtü’l-cennât fî uṣûli’l-iʿtiḳādât adlı eserini Boşnakça'ya çeviren âlim
HANCİÇ, Mehmet
Son dönem İslâm âlimlerinden.
Eserini Nûrü’l-yaḳīn fî uṣûli’d-dîn adıyla şerhettiği âlim
TAHÂVÎ
Hanefî fakihi ve muhaddis.
Menârü’l-envâr adlı eseri üzerine yazdığı ihtisarı şerhettiği âlim
NESEFÎ, Ebü’l-Berekât
Hanefî mezhebinin klasik sonrası döneminde çok etkili olan bir âlim.
Muḫtaṣarü’ṣ-ṣalât adlı eserini şerhettiği âlim
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Viḳāyetü’r-rivâye üzerine yaptığı şerhe kısmen hâşiye yazdığı âlim
SADRÜŞŞERÎA
Hanefî fakihi ve kelâm âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER