HEKİMOĞLU ALİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait külliye.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ
Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1147’de (1734-35) tamamlanan külliyesi içinde kurdurduğu kütüphane.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ
İstanbul Kabataş’ta XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
Yetiştirdiği devlet adamı
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Himaye ettiği şahıs
HUMBARACI AHMED PAŞA
Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirilen Fransız asıllı Osmanlı zâbiti.
İran’daki faaliyetlerine dair Tebrîziyye-i Hekimoğlu Ali Paşa adıyla bir eser yazan müellif
NEVRES, Abdürrezzâk
Divan şairi.
Bosna'daki gazâları hakkında Ahvâl-i Gazavât der Diyâr-ı Bosna başlıklı bir eser yazan müellif
ÖMER EFENDİ, Novili
Bosnalı âlim, müellif ve tarihçi.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Çağdaşı
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Çağdaşı
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Yaptırdığı tekke
BANDIRMALIZÂDE TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da Hâşimî Âsitânesi olarak tanınan XVIII. yüzyıla ait bir Celvetî tekkesi.
Yeniden yaptırdığı tekke
ABDAL YÂKUB TEKKESİ
İstanbul’da Davutpaşa ve Kocamustafapaşa semtleri arasındaki Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi içinde kalan XVII. yüzyıla ait bir tekke.
İlk dönem sadrazamlık vazifesindeki selefi
TOPAL OSMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İkinci dönem sadrazamlık vazifesindeki selefi
AHMED PAŞA, Şehlâ
Osmanlı sadrazamı.
İkinci dönem sadrazamlık vazifesindeki halefi
HASAN PAŞA, Seyyid
Osmanlı sadrazamı.
Üçüncü dönem sadrazamlık vazifesindeki selefi
MUSTAFA PAŞA, Köse
Osmanlı sadrazamı.
Üçüncü dönem sadrazamlık vazifesindeki halefi
ABDULLAH NÂİLÎ PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve müellifi.
Bir dönem maiyetinde bulunan şahıs
ABAZA MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Bir dönem maiyetinde bulunan şahıs
CEZZÂR AHMED PAŞA
XVIII. yüzyıl sonlarında Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan, Akkâ müdafaasıyla meşhur Osmanlı valisi.
Bir dönem maiyetinde bulunan şahıs
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Hakkında Mecmûa-i Tevârih başlıklı bir eser derleyen müellif
AHMED HASÎB EFENDİ
Silkü’l-leâli Âli Osmân adlı manzum Osmanlı tarihi ile tanınan âlim ve müderris.
Hakkında bir teşrîfiyye yazan şair
FITNAT HANIM
Şöhreti çok yaygın, en beğenilmiş kadın divan şairi.
Tuhfe-i Aliyye başlıklı eserini kendisine ithaf eden müellif
ALİ MÜNŞÎ
XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı saray hekimlerinden.
Tebşîrü’l-ġuzât adlı eserini kendisine ithaf eden müellif
PRUŞÇAK, Mustafa
Bosna-Hersekli âlim.
Himaye ettiği âlim
CEBERTÎ, Hasan b. İbrâhim
Ünlü Mısır müftüsü ve ilim adamı.
Himaye ettiği şair
KÂNÎ
Osmanlı şairi ve nâsiri.
Çağdaşı
EBÛBEKİR AĞA
Lâle Devri’nin ünlü hânende ve bestekârı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER