HÜSEYİN VASSÂF - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSEYİN VASSÂF ile İLİŞKİLİ MADDELER

SEFÎNE-i EVLİYÂ
Hüseyin Vassâf’ın (ö. 1929) sûfî biyografilerine dair eseri.
Tarikatı
UŞŞÂKIYYE
Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının Hüsâmeddin Uşşâkī’ye (ö. 1001/1593) nisbet edilen bir kolu.
Şeyhi
ŞUAYB ŞEREFEDDİN EFENDİ
Gülşenî-Sezâî şeyhi.
Menâkıbını yazdığı hocası
MEHMED ESAD DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
Menâkıbını yazdığı sûfî
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Menâkıbını yazdığı sûfî
MEHMED EMİN TOKADÎ
Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
Menâkıbını yazdığı sûfî
ŞEYH MÜŞTÂK
Kādiriyye tarikatının Müştâkıyye kolunun kurucusu, şair.
Menâkıbını yazdığı sûfî
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
NİYÂZÎ-i MISRÎ
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
Şerh yazdığı eser
MEVLİD
Süleyman Çelebi’nin (ö. 825/1422) asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur eseri.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
MAHFİL
Dinî, ilmî, edebî dergi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
CERÎDE-i SÛFİYYE
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımlanan dinî-tasavvufî dergi.
Çağdaşı
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Çağdaşı
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Çağdaşı
AKYÜREK, Ahmed Remzi
Son devir mutasavvıf şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi.
Çağdaşı
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Çağdaşı
ULUSOY, Mehmet Şemsettin
Halvetî-Mısrî şeyhi, Niyâzî-i Mısrî Âsitânesi son postnişini.
Çağdaşı
AYNİ, Mehmet Ali
Son devir Türk mütefekkir, yazar ve idarecisi.
Çağdaşı
BOZTEPE, Halil Nihat
Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ve hicivleriyle tanınan şair.
Tamir ettirdiği tekke
TÂHİR AĞA TEKKESİ
İstanbul Fatih’te XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen tekke.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER