İBN ACÎBE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN ACÎBE ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن عجيبة
ŞÂZELİYYE
Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’ye (ö. 656/1258) nisbet edilen tarikat.
DERKĀVİYYE
Şâzeliyye tarikatının Ebû Hâmid Mevlâ el-Arabî ed-Derkāvî’ye (ö. 1239/1823) nisbet edilen bir kolu.
DERKĀVÎ
Şâzeliyye tarikatının Derkāviyye kolunun kurucusu.
Hocası
İBN SÛDE
Mâlikî fakihi ve muhaddis.
Etkilendiği isim
KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
Mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi.
Etkilendiği isim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
ZERRÛK
Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu.
Şerh yazdığı eser
el-HİKEMÜ’l-ATÂİYYE
Şâzeliyye şeyhlerinden İbn Atâullah el-İskenderî’nin (ö. 709/1309) sözlerini ihtiva eden eseri.
Eserine şerh yazdığı âlim
İBN ÂCURRÛM
Arapça gramerine dair el-Muḳaddimetü’l-Âcurrûmiyye adlı eseriyle tanınan Kuzey Afrikalı dil ve kıraat âlimi.
Eserine şerh yazdığı âlim
İBNÜ’n-NAHVÎ
el-Ḳaṣîdetü’l-münferice adlı manzumesiyle tanınan şair ve nahiv âlimi.
Şiirlerine şerh yazdığı isim
BÛSÎRÎ, Muhammed b. Saîd
Hz. Peygamber için yazdığı kasidelerle üne kavuşan şair.
Eserine ta‘lîkāt yazan isim
HÂŞİMÎ, Muhammed b. Ahmed
Derkāvî-Alevî şeyhi, âlim.
Soyundan gelen âlim
GUMÂRÎ, Abdülazîz b. Muhammed
Faslı sûfî, muhaddis.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER