İBN EBÛ SELEME - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN EBÛ SELEME

ابن أبي سلمة
Müellif:
İBN EBÛ SELEME
Müellif: SALİH KARACABEY
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
Erişim Tarihi: 26.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebu-seleme
SALİH KARACABEY, "İBN EBÛ SELEME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebu-seleme (26.05.2024).
Kopyalama metni

Muhtemelen hicretten iki yıl önce (620) dünyaya geldi; hicretin 2. yılında (623-24) Habeşistan’da doğduğuna dair bilgilerin doğru olmadığı anlaşılmaktadır (Zehebî, I, 151; III, 407). Birinci Akabe Biatı’ndan bir yıl önce Medine’ye hicret ettiği bilinen (, X, 229) babası Ebû Seleme, Hz. Peygamber’in süt kardeşi ve halası Berre bint Abdülmuttalib’in oğludur. Anne ve babası ilk müslümanlardan ve Habeşistan hicretine katılanlardandır. Kaynaklardaki bilgiler ihtilâflı olmakla birlikte Kureyşliler’in müslüman olduğu haberi Habeşistan’a ulaşınca ikisi de Mekke’ye dönmüş, fakat haberin yalan olduğunun anlaşılması üzerine bir süre sonra Resûl-i Ekrem’in izniyle Medine’ye gitmek için yola çıkmışlardı. Ancak müşrikler, Ümmü Seleme ile oğlu Seleme’nin hicretine engel olunca babası yola yalnız çıkmak zorunda kalmış, anne ve oğulun hicreti ise yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmiştir. İbn Ebû Seleme hicretin 4. yılında babasının vefatı üzerine üç kardeşi ile birlikte yetim kaldı. Medine’de başka yakınları olmadığı için annesi Ümmü Seleme’nin Hz. Peygamber’le nikâhlanması sırasında kendisinin velî sıfatıyla onu görevlendirdiğine dair bir rivayet yanında (İbn Sa‘d, VIII, 90; Zehebî, III, 407) bu görevi ağabeyi Seleme’nin üstlendiği de ileri sürülmüştür (Zehebî, III, 408; , II, 66). İbn Ebû Seleme bundan sonra Resûl-i Ekrem’in himayesinde büyüdü. Hendek Gazvesi esnasında Hz. Peygamber’in hanımlarıyla birlikte Hassân b. Sâbit’in konağında kaldığı belirtilmektedir. Resûlullah vefat ettiğinde dokuz yaşında bulunduğundan küçük yaşta sahâbî olma vasfını kazananlardan biri oldu.

Hz. Ali, Cemel Vak‘ası’ndan önce Ümmü Seleme’nin bu seferde kendisine refakat etmesini istemiş, Ümmü Seleme de kendi yerine savaşa İbn Ebû Seleme’nin katılmasını sağlamıştı. İbn Ebû Seleme dirayetli ve yetenekli bir kimse olduğundan Hz. Ali tarafından Bahreyn ve Fars valilikleri gibi önemli görevlere tayin edildi. Hz. Ali’nin vefatından (40/661) sonra görevinden ayrılıp Medine’ye döndü, hayatının geri kalan kısmını Medine’de geçirdi ve burada vefat etti.

İbn Ebû Seleme Hz. Peygamber’den ve annesinden hadis rivayet etmişse de rivayetlerinin on beşe ulaşmadığı ifade edilmektedir. Onun çocuk eğitimi konusunda rivayet ettiği hadisler bizzat yaşadığı olayları yansıtması bakımından önemlidir. Kendisinden başta oğulları Muhammed ve Abdullah olmak üzere Ebû Ümâme b. Sehl b. Huneyf, Saîd b. Müseyyeb, Atâ b. Ebû Rebâh, Urve b. Zübeyr b. Avvâm, Vehb b. Keysân, Sâbit el-Bünânî gibi muhaddisler hadis öğrenmiş; namaz, yiyip içme, oruç, aile hayatı gibi konulara dair rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 26-27.

, s. 242.

, II, 345, 349, 469.

, VIII, 87, 90.

, II, 63.

İbn Hibbân, Târîḫu’ṣ-ṣaḥâbe (nşr. Bûrân ed-Dannâvî), Beyrut 1408/1988, s. 173.

a.mlf., , III, 263.

, II, 32.

, II, 474-475.

, I, 194.

, IV, 183.

, XXI, 372-375.

, I, 151; II, 202-204; III, 406-408.

, II, 66, 519.

a.mlf., , VII, 455-456.

Muhammed b. Yûsuf es-Sâlihî, Ezvâcü’n-nebî (nşr. M. Nizâmeddin el-Füteyyih), Dımaşk 1413/1992, s. 158-159.

, IV, 145-146, 151.

, VIII, 205.

Emîne Ömer el-Harrât, Ümmü Seleme, Dımaşk 1415/1995, s. 21-22.

Salahattin Polat, “Ebû Seleme el-Mahzûmî”, , X, 229.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 19. cildinde, 438-439 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 03.01.2023 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER