İBN KAYYİM el-CEVZİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN KAYYİM el-CEVZİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن قيّم الجوزيّة
İ‘LÂMÜ’l-MUVAKKIÎN
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) İslâm hukuk düşüncesini Selefî bir yaklaşımla ele aldığı eseri.
ZÂDÜ’l-MEÂD
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) Hz. Peygamber’in hayatına, yaşayış ve uygulamalarına dair bilgileri derlediği eseri.
el-KASÎDETÜ’n-NÛNİYYE
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) akaide dair manzum eseri.
HÂDİ’l-ERVÂH
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) cenneti ve oradaki hayatı konu edinen eseri.
er-RÛH
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) ruhun mahiyeti ve ölümden sonraki durumuyla ilgili eseri.
et-TİBYÂN fî AKSÂMİ’l-KUR’ÂN
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) Kur’ân-ı Kerîm’deki yeminlere dair eseri.
HİDÂYETÜ’l-HAYÂRÂ
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) yahudi ve hıristiyanlara reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
Hocası
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Hocası
MİZZÎ, Yûsuf b. Abdurrahman
Hadis hâfızı.
Etkilendiği âlim
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
Öğrencisi
İBN RECEB
Hanbelî fakihi, muhaddis ve müfessir.
Hocası
HİNDÎ
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Hocası
İBN CEMÂA, Bedreddin
Muhaddis, fakih, müderris ve kadı.
Öğrencisi
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Çağdaşı
SÜBKÎ, Takıyyüddin
Şâfiî âlimi, müctehid.
Çağdaşı
İBN ABDÜLHÂDÎ, Şemseddin
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Müntesibi olduğu mezhep
HANBELÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Mensubu olduğu ilmî ekol
SELEFİYYE
İtikadî konularda Kur’an ve Sünnet’in lafzına bağlı olan ve te’vili kabul etmeyen ekol.
Görüşlerini eleştirdiği ekol
ZÂHİRİYYE
Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî (ö. 270/884) tarafından kurulan fıkıh mezhebi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER