İBN RÂHÛYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN RÂHÛYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن راهويه
Hocası
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hocası
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Hocası
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Hocası
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Hocası
ŞÂFİÎ
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Hocası
İBN ULEYYE
Hadis hâfızı, fakih ve müfessir.
Hocası
GUNDER
Basralı hadis hâfızı.
Hocası
YEZÎD b. HÂRÛN
Hadis hâfızı.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Hocası
BAKIYYE b. VELÎD
Muhaddis.
Hocası
YAHYÂ b. ÂDEM
Kitâbü’l-Harâc adlı eseriyle tanınan Kur’an ve hadis âlimi.
Hocası
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
Öğrencisi
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Öğrencisi
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Öğrencisi
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ DÂVÛD es-SİCİSTÂNÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
TİRMİZÎ
Kütüb-i Sitte’den el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
NESÂÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
HASAN b. SÜFYÂN
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
DÂRİMÎ, Osman b. Saîd
Selefiyye’nin önde gelen temsilcilerinden, hadis ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
DÂVÛD ez-ZÂHİRÎ
Zâhirî mezhebinin kurucusu.
Öğrencisi
İBN KUTEYBE
Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER