İBN ŞEREF el-MAKDİSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN ŞEREF el-MAKDİSÎ

ابن شرف المقدسي
İBN ŞEREF el-MAKDİSÎ
Müellif: M. KÂMİL YAŞAROĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 19.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-seref-el-makdisi
M. KÂMİL YAŞAROĞLU, "İBN ŞEREF el-MAKDİSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-seref-el-makdisi (19.09.2021).
Kopyalama metni

782’de (1380) Kudüs’te doğdu. Burada Kur’ân-ı Kerîm ve çeşitli ilimlere dair bazı temel eserleri ezberledi. Ebü’l-Hayr İbnü’l-Alâî’den hadis, Şehâbeddin İbnü’l-Hâim’den matematik ve ferâiz dersleri aldı. Şemseddin Muhammed b. Abdüddâim el-Birmâvî, Şemseddin el-Kalkaşendî ve İbn Hacer el-Askalânî’nin derslerine devam etti. Hocaları arasında özellikle matematik âlimi İbnü’l-Hâim’den çok faydalandı. Muhtemelen 814 (1411) yılından sonra çıktığı hac yolculuğundan dönüşünde ilim tahsili için Kahire’ye gitti. Kahire’de Veliyyüddin el-Irâkī’nin torunlarının eğitimiyle ilgilendi. Irâkī’nin, Celâleddin Abdurrahman b. Ömer el-Bülkīnî ve Şerefeddin İbnü’l-Küveyk gibi âlimlerin derslerine katıldı. Burada ve Dımaşk’ta Sâlihiyye Medresesi’nde ders verdi, hocası İbnü’l-Hâim’in matematikle ilgili eserlerini okuttu. Kudüs’e döndükten sonra öğretim faaliyetini sürdürdü ve 13 Rebîülâhir 852 (16 Haziran 1448) tarihinde vefat etti. Başta matematik ve fıkıh olmak üzere ferâiz, fıkıh usulü, nahiv ve edebî ilimlerde bilgi sahibi olan İbn Şeref’in öğrencileri arasında İbn Hassân, İbn Ebû Şerîf, Bikāî ve Yahyâ b. Muhammed el-Münâvî gibi âlimler yer almaktadır. İbn Şeref’in Şâfiî fıkhıyla ilgili Şerḥu Behceti’l-Ḥâvî ve Şerḥu Tehẕîbi’t-Tenbîh adlı eserleriyle İbnü’l-Hâim’in matematiğe dair Miftâḥu’l-ḥisâb’ının ihtisarı olan Esnânü’l-Miftâḥ, et-Tavżîḥ ʿalâ Elfiyeti’l-Birmâvî ve Ṭabaḳātü’ş-Şâfiʿiyye adlı eserlerinin bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

İbnü’l-Hâim, el-Maʿûne fî ʿilmi’l-ḥisâbi’l-hevâʾî (nşr. Hudayyir Abbâs Muhammed el-Münşidâvî), Bağdad 1988, s. 33.

Sehâvî, et-Tibrü’l-mesbûk fî ẕeyli’s-Sülûk, Kahire, ts., s. 236-237.

a.mlf., , II, 284-286.

Süyûtî, Naẓmü’l-ʿiḳyân, Beyrut 1927, s. 92.

Ebü’l-Yümn el-Uleymî, el-Ünsü’l-celîl bi-târîḫi’l-Ḳuds ve’l-Ḫalîl, Kahire 1866, s. 521-522.

, I, 492, 627; II, 1769.

, I, 81; II, 79.

, I, 302.

, II, 256-257.

Ca‘fer Seccâdî, “İbn Şeref”, , IV, 79-80.

, IV, 80.

, III, 414.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 378 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER