İBN SÎNÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN SÎNÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن سينا
MEŞŞÂİYYE
İslâm toplumunda Aristo sistemini temel alan felsefî hareketlere verilen ad.
el-KĀNÛN fi’t-TIB
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) ansiklopedik ve sistematik tıbbî eseri.
eş-ŞİFÂ
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık ve nazarî felsefe disiplinlerine dair ünlü eseri.
el-İŞÂRÂT ve’t-TENBÎHÂT
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık, fizik ve metafiziğe dair en son görüşlerini ihtiva eden eseri.
HAY b. YAKZÂN
İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve İbn Tufeyl’in (ö. 581/1185) hikâye tarzında yazılmış felsefî eserleri.
Hocası
MESÎHÎ, Ebû Sehl
Tabip ve filozof.
Talebesi
İBN ZEYLE
İbn Sînâ’nın önde gelen öğrencilerinden, mûsiki nazariyecisi.
Talebesi
BEHMENYÂR b. MERZÜBÂN
İbn Sînâ’nın en tanınmış talebelerinden.
Talebesi
ABDÜLVÂHİD el-CÛZCÂNÎ
XI. yüzyılda yaşayan müslüman astronom ve matematikçi.
Çizgisini devam ettirdiği ve geliştirdiği filozof
FÂRÂBÎ
İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.
TIP
FELSEFE
Varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikrî faaliyetler bütünü.
Çağdaşı
BÎRÛNÎ
Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler veren, Türk-İslâm ve dünya tarihinin en tanınmış ilim adamlarından biri.
Hizmetinde bulunduğu hükümdar
MUHAMMED b. RÜSTEM
Kâkûyîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1007-1041).
Mektuplaştığı sûfî
EBÛ SAÎD-i EBÜ’l-HAYR
Tekke âdâbını tesbit eden ve düzenlediği semâ meclislerinde okuduğu âşıkane rubâîlerle tanınan Horasanlı mutasavvıf.
Kendisinden istifade eden âlim
NESEVÎ, Ali b. Ahmed
Matematikçi ve astronomi âlimi.
Reddiye yazdığı tabip-filozof
İBNÜ’t-TAYYİB, Ebü’l-Ferec
Hekim, filozof ve hıristiyan ilâhiyatçısı.
ARİSTO
İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER