İBNÜ’l-ARABÎ, Ebû Bekir - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBNÜ’l-ARABÎ, Ebû Bekir ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو بكر ابن العربي
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.
el-AVÂSIM mine’l-KAVÂSIM
Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) kelâm ve mezhepler tarihiyle ilgili eseri.
el-EMEDÜ’l-AKSÂ
Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
Hocası
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Hocası
ŞÂŞÎ, Muhammed b. Ahmed
Şâfiî fakihi.
Hocası
TURTÛŞÎ
Endülüslü Mâlikî fıkıh âlimi ve muhaddis.
Öğrencisi
KĀDÎ İYÂZ
Mâlikî kadısı, hadis, fıkıh ve dil âlimi.
Öğrencisi
İBN BEŞKÜVÂL
Endülüslü tarihçi, fakih ve muhaddis.
Öğrencisi
SÜHEYLÎ, Abdurrahman b. Abdullah
er-Ravżü’l-ünüf adlı eseriyle tanınan âlim.
Öğrencisi
İBN MADÂ
Dil âlimi ve Zâhirî fakihi.
Müntesibi olduğu mezhep
MÂLİKÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Hocası
İBNÜ’s-SERRÂC
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
Hocası
MÂZERÎ
Mâlikî fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
Hocası
TEBRÎZÎ, Hatîb
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Öğrencisi
İBN KURKŪL
Hadis, fıkıh ve edebiyat âlimi.
Öğrencisi
İBN HUBEYŞ
Kur’an, hadis, tarih, dil ve edebiyat âlimi.
Öğrencisi
İBN SÂHİBÜSSALÂT
el-Men bi’l-imâme adlı eseriyle tanınan Endülüslü tarihçi.
Öğrencisi
İBN EBÛ CEMRE, Ebû Bekir
Mâlikî fakihi, kadı.
Çağdaşı
MAKDİSÎ, Nasr b. İbrâhim
Şâfiî fakihi ve hadisçi.
Çağdaşı
YÛSUF b. TÂŞFÎN
Murâbıt hükümdarı (1073-1106).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER