İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
İBRÂHİM TEMO
İttihat ve Terakkî Cemiyeti kurucularından Osmanlı siyaset adamı.
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
İSHAK SÜKÛTÎ
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kurucularından, gazeteci ve fikir adamı.
Adının belirlenmesinde ve nizamnâmesinin hazırlanmasında etkili olan kişi
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
MİZANCI MURAD
Jön Türkler’in önde gelen isimlerinden, fikir adamı, gazeteci ve yazar.
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
CEMAL PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinden, Bahriye nâzırı.
Cemiyet'in kurduğu teşkilat
TEŞKÎLÂT-ı MAHSÛSA
II. Meşrutiyet döneminde 1913-1918 yılları arasında faaliyet gösteren istihbarat ve propaganda teşkilâtı.
BÂBIÂLİ BASKINI
Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi (23 Ocak 1913).
HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI
II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkî iktidarına karşı kurulan Türk siyasî tarihinin ilk büyük muhalefet partisi.
NÂZIM BEY
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Maarif nâzırı.
MAĞMÛMÎ, Şerefeddin
Hekim, yazar ve siyaset adamı.
Faaliyetlerini destekleyen kişi
MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Damad
Osmanlı devlet adamı, Sultan Abdülmecid’in kızı Seniha Sultan’ın eşi.
Kurulduğu ve ilk örgütlendiği yer
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Görüşlerinden etkilendikleri kişi
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ
Tanzimat sonrası Türk edebiyatının ikinci nesline mensup hikâye ve roman yazarı.
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
HÜSEYİN KÂZIM KADRİ
Türk fikir adamı, Türk Lugatı adlı eseriyle tanınan müellif.
CÂVİD BEY, Mehmed
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin malî siyasetinin belirlenmesinde önemli rol oynayan Osmanlı Maliye nâzırı ve iktisatçısı.
Tahttan indirilen padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
1911 yılında İttihat ve Terakkî içinde oluşan Hizb-i Cedîd isimli muhalif grubun liderlerinden
ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ
Mutasavvıf, şair, siyaset adamı, Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti müsteşarı.
Cemiyet'in muhalefet ettiği sadrazam
GAZİ AHMED MUHTAR PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Cemiyet'in muhalefet ettiği sadrazam
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
Yayın organlarından
MEŞVERET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak Paris, Cenevre ve Brüksel’de yayımlanan siyasî gazete.
Yayın organlarından
MÎZAN
Mizancı Murad Bey (ö. 1917) tarafından II. Abdülhamid devrinde çıkarılan siyasî ve kültürel muhtevalı gazete.
Yayın organlarından
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
1910 yılında “menâfi-i umûmiyyeye hâdim” cemiyet olarak tescil eden meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
KĀNÛN-ı ESÂSÎ
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
OTUZBİR MART VAK‘ASI
II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
Osmanlı Devleti'nin dahil olmasında Cemiyet'in birinci derecede etkili olduğu savaş
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
İzmir suikastı sonrasında İttihatçılar'ı yargılayıp çeşitli cezalara çarptıran mahkemeler
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER