KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR ile İLİŞKİLİ MADDELER

القاضي عبد الجبّار
MU‘TEZİLE
İtikadî meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi.
Görüşlerini ve sistemini benimsediği âlim
EBÛ HÂŞİM el-CÜBBÂÎ
Behşemiyye fırkasının reisi ve Mu‘tezile’nin büyük imamlarından biri.
Hocası
EBÛ ABDULLAH el-BASRÎ
Mu‘tezile’nin önde gelen kelâm âlimlerinden, Hanefî hukukçusu.
el-MUĞNÎ
Kādî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Mu‘tezile’nin temel görüşlerine dair eseri.
ŞERHU’l-USÛLİ’l-HAMSE
Kādî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Mu‘tezile mezhebince benimsenen beş inanç esasını açıkladığı eseri.
TESBÎTÜ DELÂİLİ’n-NÜBÜVVE
Kādî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Hz. Peygamber’in mûcizelerine dair eseri.
Çağdaşı ve hâmisi
SÂHİB b. ABBÂD
Büveyhî veziri, âlim, edip ve şair.
Öğrencisi
EBÜ’l-HÜSEYİN el-BASRÎ
el-Muʿtemed adlı eseriyle tanınan Mu‘tezile kelâmcısı ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
EBÛ REŞÎD en-NÎSÂBÛRÎ
Mu‘tezile’nin Basra ekolüne mensup son temsilcilerinden biri.
Öğrencisi
İBN METTEVEYH
Mu‘tezile kelâmcısı.
MÜTEŞÂBİHÜ’l-KUR’ÂN
Kādî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) müteşâbih kabul ettiği bazı Kur’an âyetlerini inceleyip yorumladığı eseri.
TENZÎHÜ’l-KUR’ÂN
Kādî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Kur’an hakkında nazım ve anlam yönünden ileri sürülebilecek itirazlara cevap verdiği eseri.
Öğrencisi
ŞERÎF el-MURTAZÂ
İmâmiyye’nin önde gelen fıkıh ve kelâm âlimi, edebiyatçı, Bağdat’taki Tâlibîler’in nakibi.
Öğrencisi
BÜSTÎ, Ebü’l-Kāsım
Zeydî-Mu‘tezilî kelâmcı ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
MÂNKDÎM ŞEŞDÎV
Zeydî-Mu‘tezilî kelâmcısı.
Öğrencisi
EBÛ YÛSUF el-KAZVÎNÎ
Mu‘tezile kelâmcısı ve tefsir âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER