KIRAAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KIRAAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

القراءة
KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
TİLÂVET
Kur’ân-ı Kerîm’in tecvid ve tertîl üzere okunması anlamında terim.
TECVİD
Kur’ân-ı Kerîm’in kurallarına uygun biçimde okunmasını konu alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
KURRÂ
Çok Kur’an okuyan anlamına gelen ve farklı bağlamlarda kullanılan bir terim.
HÂFIZ
Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyen kimse.
REÎSÜLKURRÂ
Kıraat ilminde icâzeti olanların reisi anlamında bir tabir.
DÂRÜLKURRÂ
Kur’an öğretilen ve hâfız yetiştirilen mekteplerin, kıraat tâlimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı.
el-AHRUFÜ’s-SEB‘A
Kur’ân-ı Kerîm’in lafızları ve kıraati ile ilgili yedi vecih veya lehçe.
ULÛMÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili ilimler anlamında bir tabir; bu ilimlere dair yazılan eserlerin ortak adı.
KİTÂBÜ’s-SEB‘A
İbn Mücâhid’in (ö. 324/936) kırâat-i seb‘aya dair eseri.
NÂFİ‘ b. ABDURRAHMAN
Kırâat-i seb‘a imamlarından.
İBN KESÎR, Ebû Ma‘bed
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
EBÛ AMR b. ALÂ
Yedi kıraat imamından biri, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBN ÂMİR
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
ÂSIM b. BEHDELE
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
HAMZA b. HABÎB
Yedi kıraat imamından biri.
KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
EBÛ CA‘FER el-KĀRÎ
On kıraat imamından biri, tâbiî.
YA‘KŪB el-HADRAMÎ
Kırâat-i aşere imamlarından.
HALEF b. HİŞÂM
Kırâat-i aşere imamlarından ve Hamza b. Habîb kıraatinin meşhur iki râvisinden biri.
YEZÎDÎ, Yahyâ b. Mübârek
Meşhur on dört kıraat imamından biri.
İBN MUHAYSIN
On dört kıraat imamından biri.
On dört kıraat imamından biri
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
On dört kıraat imamından biri
HASAN-ı BASRÎ
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
İBN MİHRÂN en-NÎSÂBÛRÎ
Kırâat-i aşereye dair ilk eseri yazan âlim.
eş-ŞÂTIBİYYE
Kāsım b. Fîrruh eş-Şâtıbî’nin (ö. 590/1194) kırâat-i seb‘aya dair kasidesi.
CÂMİU’l-BEYÂN fi’l-KIRÂÂTİ’s-SEB‘
Ebû Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) kırâat-i seb‘aya dair eseri.
et-TEYSÎR
Ebû Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) kırâat-i seb‘aya dair eseri.
el-MÜRŞİDÜ’l-VECÎZ
Ebû Şâme el-Makdisî’nin (ö. 665/1267) yedi harf ve meşhur kıraatlere dair eseri.
en-NEŞR
İbnü’l-Cezerî’nin (ö. 833/1429) kırâat-i aşereye dair eseri.
GĀYETÜ’n-NİHÂYE
İbnü’l-Cezerî’nin (ö. 833/1429), kurrâ ve hâfızların hayatını ve kıraatlerinin hangi yollardan geldiğini anlatan eseri.
MA‘RİFETÜ’l-KURRÂİ’l-KİBÂR
Zehebî’nin (ö. 748/1348) kıraat âlimlerinin biyografilerine dair eseri.
el-ÎZÂH
Enderâbî’nin (ö. 470/1077) Kur’an ilimlerine ve kıraate dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER