« Madde sayfasına git

MENÂZİLÜ’s-SÂİRÎN ile İLİŞKİLİ MADDELER

منازل السائرين
HEREVÎ, Hâce Abdullah
Mutasavvıf şair ve âlim.
Eserin türü
ISTILÂHÂTÜ’s-SÛFİYYE
Tasavvuf terimlerini açıklayan eserlerin ortak adı.
MAKAM
Kararlı ve düzenli çabalarla kazanılan ahlâk ilkesi veya sülûkün mertebeleri anlamında bir tasavvuf terimi.
Eserde incelenen temel konu
HAL
İlâhî bir lutuf olarak sâlikin kalbine gelen his ve bunun ruh ve bedenine yansıması anlamında bir tasavvuf terimi.
Eserin şârihlerinden
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Eserin şârihlerinden
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Eserin şârihlerinden
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
Etkilediği eser
MİNHÂCÜ’l-FUKARÂ
İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) tasavvufa ve tasavvuf terimlerine dair eseri.
Etkilediği eser
CÂMİU’l-USÛL
Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’nin (ö. 1893) tarikatların usul ve âdâbı ile tasavvuf terimlerini ihtiva eden eseri.
Eserin şârihlerinden
MENÛFÎ
Mâlikî fakihi.
Eserin şârihlerinden
ŞÜTAYBÎ
Faslı Şâzelî-Zerrûkī şeyhi, müfessir.
Eserin şârihlerinden
NÛREDDİNZÂDE
Halvetî-Cemâlî şeyhi.
Eserin şârihlerinden
MÜNÂVÎ, Muhammed Abdürraûf
Hadis âlimi, fakih ve sûfî.
Eseri ihtisar eden kişi
KETTÂNÎ, Muhammed Bâkır
Faslı hadis âlimi, mutasavvıf.
Eseri ihtisar eden kişi
BÂÛNİYYE
Kadın mutasavvıf-şair ve edip.
Etkilediği isim
SENÂÎ
İranlı şair ve Farsça tasavvufî mesnevi tarzının kurucusu.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
AHMED BÎCAN
Envârü’l-âşıkīn adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER