MEVLEVİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEVLEVİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

مولويّه
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
SEYYİD BURHÂNEDDİN
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi.
BAHÂEDDİN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası, mutasavvıf.
HÜSÂMEDDİN ÇELEBİ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Mes̱nevî’yi yazmasına vesile olan müridi ve halifesi.
SULTAN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu, mutasavvıf-şair.
ÂRİF ÇELEBİ
Sultan Veled’in oğlu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu.
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul’da Mevlânâkapı dışında XVI. yüzyılın sonunda kurulan ve Mevlevî kültürünün gelişiminde önemli yeri olan mevlevîhâne.
GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Galata’da 1491’de kurulan İstanbul’daki en eski Mevlevî âsitânesi.
BAHARİYE MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Eyüp’te Haliç kıyısında 1874-1877 yılları arasında inşa edilmiş ve günümüzde ortadan kalkmış bulunan bir Mevlevî tekkesi.
MEVLÂNÂ KÜLLİYESİ
Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi.
MEVLEVÎ ÂYİNİ
Mevlevîler’in zikir törenlerine verilen ad.
Mevlevî âyinine verilen ad
SEMÂ
Sûfînin zâhirî ve bâtınî şeyleri işitmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
SEMÂZEN
Semâ yapan anlamında bir Mevlevî terimi.
MEVLÂNÂ MÜZESİ
Konya’da Mevlânâ Külliyesi’nde tekkeye ait eserlerin sergilendiği müze.
CELÂLEDDİN ERGUN
Mevlevîliğin yayılmasını sağlayan ilk Mevlevî şeyhlerinden.
MENÂKIBÜ’l-ÂRİFÎN
Ahmed Eflâkî’nin (ö. 761/1360) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mevlevî tarikatı hakkında en geniş bilgileri ihtiva eden Farsça eseri.
GAZİANTEP MEVLEVÎHÂNESİ
Sancak beyi Türkmen Mustafa Ağa tarafından XVII. yüzyılda yaptırılan Mevlevî tekkesi.
GELİBOLU MEVLEVÎHÂNESİ
XVII. yüzyıl başlarında kurulan Mevlevî âsitânesi.
HANYA MEVLEVÎHÂNESİ
1880-1924 yılları arasında Hanya’da faaliyet gösteren mevlevîhâne.
KARAHİSAR MEVLEVÎHÂNESİ
XIV. yüzyılda Afyon’da kurulan, Divane Mehmed Çelebi’nin (ö. 951/1544’ten sonra) medfun bulunduğu mevlevîhâne.
KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ
Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi.
KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Kasımpaşa’da 1625 yılı civarında tesis edilen tekke.
KİLİS MEVLEVÎHÂNESİ
Kilis’te inşa edilen ilk Osmanlı mimari eserlerinden biri.
LEFKOŞE MEVLEVÎHÂNESİ
Lefkoşe’de fetihten kısa bir süre sonra kurulan Mevlevî tekkesi.
MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ
Saruhanoğlu İshak Bey tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Mevlevî âsitânesi.
MISIR MEVLEVÎHÂNESİ
Kahire’de XVI. yüzyılın sonunda kurulan Mevlevî âsitânesi.
TOKAT MEVLEVÎHÂNESİ
Tokat’ta XVIII. yüzyılda kurulan Mevlevî tekkesi.
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ
URFA MEVLEVÎHÂNESİ
XVIII. yüzyılda Urfa’da kurulan Mevlevî tekkesi.
HALEP MEVLEVÎHÂNESİ
Mevlevîliğin 1925’ten sonraki merkez dergâhı.
DİVAN EDEBİYATI MÜZESİ
İstanbul Tünel’de Galata Mevlevîhânesi’nde tesis edilen, Mevlevî kültürüne ait çeşitli eşyanın sergilendiği müze.
ÂYİNHAN
Mevlevî âyininin icrası sırasında âyîn-i şerif okuyanlara verilen ad.
ÇELEBİ EFENDİ
Konya Mevlevî Âsitânesi’nde postnişin olanlara verilen unvan.
SİKKE
Keçeden yapılmış Mevlevî külâhı.
ŞEMS-i TEBRÎZÎ ZÂVİYESİ
Konya’da Mākam-ı Şems-i Tebrîzî’nin bulunduğu Mevlevî tekkesi.
ABDÜLVEHHÂB es-SÂBÛNÎ
Mevlevîlik tarihi bakımından kaynak kabul edilen S̱evâḳıbü’l-Menâḳıb’ın müellifi.
ÂTEŞBÂZ-ı VELÎ
Mevlevîliğin ünlü simalarından.
ÂBİD ÇELEBİ TEKKESİ
İstanbul’un ikinci mevlevîhânesi ve XV. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan en eski tekkelerinden biri.
CENAZE GÜLBANGİ
Mevleviyye tarikatı mensuplarının defin merasimleri sırasında okunan gülbank.
NİYAZ ÂYİNİ
Mevlevî âyinlerinin sonunda istek üzerine okunan âyin/ilâhi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER