A. AZMİ BİLGİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

A. AZMİ BİLGİN

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKSOY, Ömer Asım
Dil alanındaki çalışmalarıyla tanınan hukukçu.
DOERFER, Gerhard
Alman Türkologu.
ERGİN, Muharrem
Türk dili bilgini, fikir adamı ve yazar.
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
İZZETÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı kazaskeri, şair.
KARAMANLI NİZÂMÎ
XV. yüzyıl divan şairi.
KIPÇAKLAR / 2. Bölüm
Batı Göktürk topluluklarından bir Türk kavmi.
LUTFİYYE
Sünbülzâde Vehbî’nin (ö. 1809) nasihatnâme türündeki mesnevisi.
MENZEL, Theodor
Alman Türkologu ve şarkiyatçı.
MİHR ü MÜŞTERÎ
İran ve Türk edebiyatlarında yazılan klasik aşk mesnevisi.
MUHÂKEMETÜ’l-LUGATEYN
Ali Şîr Nevâî’nin (ö. 906/1501) Farsça ile Türkçe’yi bazı yönlerden karşılaştırdığı eseri.
NEHCÜ’l-FERÂDÎS
XIV. yüzyılda Hârizm Türkçesi’yle yazılan dinî-didaktik eser.
NESÎMÎ / 1. Bölüm
Hurûfîliği ile tanınan mutasavvıf şair.
NİGÂRÎ
Nakşibendî şeyhi, şair.
OSMANLILAR / 15. Bölüm: Tekke Şiiri
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
SİNÂNİYYE
Halvetiyye tarikatının İbrâhim Ümmî Sinan’a (ö. 976/1568) nisbet edilen bir kolu.
THOMSEN, Vilhelm
Danimarkalı dil bilimci, Türkolog.
ÜMMÎ SİNAN
Halvetî şeyhi, şair.
VAHDETNÂME
Abdürrahim Karahisârî’nin (ö. 888/1483’ten sonra) tasavvufî-ahlâkî mesnevisi.
ZAJACZKOWSKI, Ananiasz
Türk asıllı Polonyalı Türkolog ve şarkiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER