AHMET HAKKI TURABİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET HAKKI TURABİ

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN CÂMİ‘
Abbâsîler döneminin en tanınmış mûsikişinas ve mugannîlerinden.
İBN SÎNÂ / 4. Bölüm: Mûsiki
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
İBNÜ’l-MÜNECCİM
Edebiyat tarihçisi, kelâm âlimi ve mûsiki nazariyatçısı.
İBRÂHİM el-MEVSILÎ
Abbâsîler döneminin en tanınmış mûsikişinas ve mugannîlerinden.
İSHAK el-MEVSILÎ
Mûsikişinas, mugannî ve şair.
KİNDÎ, Ya‘kūb b. İshak / 2. Bölüm: MÛSİKİ
İlk İslâm filozofu ve Meşşâî okulunun kurucusu.
el-MÛSÎKA’l-KEBÎR
Fârâbî’nin (ö. 339/950) mûsiki nazariyatına dair eseri.
TUVEYS
Medineli ünlü mûsikişinas.
YÛNUS el-KÂTİB
Emevîler devrinde yaşayan mûsikişinas.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER