AHMET TURAN ARSLAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET TURAN ARSLAN

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ASKERÎ, Ebû Hilâl
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ASKERÎ, Hasan b. Abdullah
Muhaddis, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
DÂD
Arap alfabesinin on beşinci harfi.
DÂL
Arap alfabesinin sekizinci harfi.
EBÜ’n-NECM el-İCLÎ
Recez bahrinde yazdığı şiirleriyle tanınan Arap şairi.
ELİF / 1. Bölüm
Arap alfabesinin birinci harfi.
EZHERÎ, Hâlid b. Abdullah
Arap dil âlimi.
İBNÜ’l-ECDÂBÎ
Arap dili, aruz ve ensâb âlimi.
LÂM
Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi.
TAKRİZ
Bir müellifin eserine genellikle müellifin ricası üzerine dönemin önde gelen âlim ve ediplerinin yazdığı övücü takdim yazısı.
VASİYETNÂME
Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) Türkçe ilmihali.
ZEYNÎZÂDE HÜSEYİN EFENDİ
Osmanlı medreselerinde okutulan nahiv klasiklerinden el-ʿAvâmil , İẓhârü’l-esrâr ve el-Kâfiye’ye yazdığı mu‘rib kitaplarıyla tanınan Arap dili âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER