ALİ ŞAFAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ŞAFAK

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-AHKÂMÜ’s-SULTÂNİYYE
Klasik İslâm hukuk literatüründe “devlet idaresiyle ilgili hükümler” mânasında kullanılan bir terim.
AKAR
Taşınmaz mal, toprak parçası anlamında bir hukuk terimi.
BAĞY
Meşrû devlet başkanına silâhla karşı koyma, isyan etme anlamında bir fıkıh terimi.
BATIN
Daha çok vakıf, vasiyet ve miras hukukunda geçen ve soyun nesep bakımından derecelerini ifade eden bir terim.
BERÂZİÎ
Mâlikî fakihi.
BURZÜLÎ
Mâlikî fakihi.
EHL-i VUKUF
Bilirkişi.
ERŞ
İslâm ceza hukukunda ölümle sonuçlanmayan müessir fiillerde mağdura ödenen tazminat anlamında terim.
FISK / 1. Bölüm
Dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anlamında fıkıh ve hadis terimi.
KASIT
İradenin dinî ve hukukî sonuç doğuran bir fiile yönelmesi anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER