ALİ ŞAKİR ERGİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ŞAKİR ERGİN

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLHAMÎD el-KÂTİB
Arap risâle üslûbunun kurucusu.
AKYOL, Mehmet Hulûsi
Son devir din âlimlerinden.
el-ASMAİYYÂT
Asmaî’nin (ö. 216/831) derlediği ve eski Arap şiirlerini ihtiva eden bir antoloji.
BÂHİSETÜLBÂDİYE
Mısırlı yazar, hatip, şair ve kadın hakları savunucusu.
BUSTÂNÎ, Abdullah b. Mîhâîl
Lübnanlı eğitimci ve sözlük yazarı.
BUSTÂNÎ, Butrus b. Bûlus
Lübnanlı eğitimci, dil âlimi ve ansiklopedi yazarı.
BUSTÂNÎ, Süleyman b. Hattâr
Lübnanlı politikacı, gazeteci yazar.
CEMÎL
Yazdığı aşk şiirleriyle meşhur olan Arap şairi.
FENNÎ EFENDİ
Son devir şair, hakkâk ve hattatlarından.
FEREZDAK
Emevîler devrinde eski üslûbu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden biri.
HAFÂCÎ, Şehâbeddin
Mısırlı dil ve edebiyat âlimi, fakih ve müfessir.
HANSÂ
Araplar’ın en meşhur kadın şairi, sahâbî.
HİFNÎ NÂSIF
Mısır’da yenilik hareketlerinin önde gelen isimlerinden, şair ve yazar.
İBN KAYS er-RUKAYYÂT
Emevîler hakkındaki siyasî hicivleriyle tanınan Kureyş şairi.
İBNÜ’l-VERDÎ, Zeynüddin
Tarih, fıkıh, dil ve edebiyat âlimi, mutasavvıf ve şair.
MA‘N b. EVS
Muhadram şair.
MÜTELEMMİS
Câhiliye devri şairi.
REYHÂNETÜ’l-ELİBBÂ
Şehâbeddin el-Hafâcî’nin (ö. 1069/1659), çağdaşı olan şair, edip ve âlimlerin biyografileriyle çeşitli tarihî, edebî ve dinî konuları ihtiva eden eseri.
YOZGATLI HACI AHMED EFENDİ
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER