HALİL İBRAHİM KAÇAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİL İBRAHİM KAÇAR

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KAYSÎ, Nûrî Hammûdî
Iraklı araştırmacı, şair ve edebiyatçı.
TEFRΑ
Genel anlama bağlı yan özelliklerin türetilmesi yoluyla nitelendirme anlamında bedî‘ sanatı.
TEFVÎF
Kuruluş yahut vezin bakımından eşdeğer olup birbirini izleyen bağımsız kelime, terkip ve cümleler dizisiyle övgü, yergi vb. konularda kompozisyon oluşturulması anlamında bedî‘ terimi.
TENKÎT
Aynı kapsamda yer alan nesnelerden belli bir amaçla ve özellikle birini nükte gereği zikretmek anlamında edebiyat terimi.
TERDÎD / 1. Bölüm
Beyit veya söz içinde bir kelime yahut ifadenin iki farklı anlam ve bağlamda tekrar edilmesi mânasında bedî‘ terimi.
TERŞÎH
Bir ifadeye kendi sayesinde edebî anlam yüklenen destekleyici öğe anlamında belâgat terimi.
TEŞRΑ
Kasidede asıl vezin ve kafiye sisteminin yanı sıra başka vezin ve kafiyelere de yer vermek anlamında bedî‘ terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER