HAMDİ DÖNDÜREN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAMDİ DÖNDÜREN

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ADEDÎ
Sayıyla alınıp satılabilen mal mânasında kullanılan bir terim.
ÂDİLE
İslâm miras hukukunda kullanılan bir terim.
ÂFÂKÎ / 2. Bölüm: FIKIH
İslâm düşüncesi ve fıkıh alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
ÂKIL
Hukuk bakımından temyiz kudretine sahip kimse.
ASHÂBÜ’l-FERÂİZ
İslâm miras hukukunda belirli pay sahibi mirasçılar için kullanılan terim.
AVL
İslâm miras hukukunda, belirli hisse sahiplerinin (ashâbü’l-ferâiz) mirastan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olması hali.
BEYYÂNÎ
Endülüs’ün tanınmış âlimlerinden, müctehid ve muhaddis.
FENÂRÎ, Alâeddin
Osmanlı âlimi, kazasker.
ÎLÂ
Kocanın, eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak üzere yaptığı yemin, kazâî boşanma sebeplerinden biri.
MAKDİSÎ, Nasr b. İbrâhim
Şâfiî fakihi ve hadisçi.
MUÂTÂT
Başta satım olmak üzere bazı sözleşmelerin fiilî mübadele ile gerçekleşmesi veya bozulması anlamında fıkıh terimi.
MÜSÂKĀT
Ürünü paylaşma esasına dayanan bağ-bahçe ortakçılığı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER