HAŞİM ŞAHİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAŞİM ŞAHİN

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KARACA AHMED
Abdalân-ı Rûm zümresine mensup Türkmen dervişi ve halk hekimi.
KOYUN BABA
Kalenderî dervişi.
MENÂKIBNÂME
Velîlerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adı.
OTMAN BABA
Kalenderî şeyhi.
ÖMER DEDE SİKKÎNÎ
Bayramî Melâmîliği’nin pîri.
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî.
PÎRÎ BABA
XV. yüzyılda Merzifon’da yaşayan Kalenderî dervişi.
SEYYİD ALİ SULTAN
Balkanlar’da yaşamış Vefâî-Kalenderî dervişi.
SEYYİD HÂRUN
Seydişehir’in kurucusu, mutasavvıf.
SEYYİD VELÂYET
Vefâî-Zeynî şeyhi.
SOMUNCU BABA
Safevî şeyhi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin mürşidi, âlim.
ŞÜCÂÜDDİN VELÎ
XIV-XV. yüzyıllarda Anadolu’da yaşayan Kalenderî şeyhi.
TAPDUK EMRE
XIII. yüzyılda yaşayan Babaî-Haydarî dervişi.
VEFÂİYYE
Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.
YAHŞİ FAKİH
Bilinen ilk Osmanlı tarihi yazarı.
YAHYÂ EFENDİ, Beşiktaşlı
Müderris, şair ve sûfî.
YAMAN DEDE
Mevlevî şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER