İSMAİL CERRAHOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL CERRAHOĞLU

1929-2022
Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Tefsir, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. MES‘ÛD
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu.
ALİ b. EBÛ TALHA
Tebeu’t-tâbiîn neslinin meşhur müfessir ve muhaddislerinden.
ATÂ b. EBÛ REBÂH
Tâbiîn devri Mekke fıkıh mektebinin tanınmış temsilcisi, muhaddis ve müfessir.
CÂMİU’l-BEYÂN an TE’VÎLİ ÂYİ’l-KUR’ÂN
İbn Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
GARÂNÎK
Mekkeli müşriklerce put anlamında kullanılan ve bazı rivayetlere göre şeytanın Kur’an âyetleri arasında göstermeye çalıştığı metinde geçen bir kelime.
GARÎBÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’deki garîb lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
GARÎBÜ’l-KUR’ÂN
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Kur’ân-ı Kerîm’deki garîb kelimelere dair eseri.
GURERÜ’l-FEVÂİD ve DÜRERÜ’l-KALÂİD
Şerîf el-Murtazâ’nın (ö. 436/1044) birçok âyet ve hadisi Mu‘tezilî bakış açısıyla tefsir ettiği kelâmî ve edebî sohbetler mahiyetindeki eseri.
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
KELBÎ, Muhammed b. Sâib
Tefsir ve nesep âlimi.
SİCİSTÂNÎ, Muhammed b. Uzeyz
Ġarîbü’l-Ḳur’ân adlı eseriyle tanınan tefsir âlimi.
SÜDDÎ
Müfessir tâbiî.
YAHYÂ b. SELLÂM
Kuzey Afrika ve Endülüs’te kendisine ilk Kur’an tefsiri nisbet edilen âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER