MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU

Müellif toplam 35 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHİDNÂME / 2. Bölüm: TÜRK TARİHİ
Hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve şahıslara özel haklar tanımak üzere düzenlenen belge.
ARZ
Osmanlılar’da genellikle devlet işleriyle ilgili bir mesele hakkında padişaha sözlü veya yazılı olarak bilgi sunma.
AVRUPA TÜCCARI
Avrupa ile müste’min tüccar statüsünde ticaret yapan gayri müslim Osmanlı tebaası.
AYAK DİVANI
Olağan üstü hallerde padişahın başkanlığında kubbealtı dışında toplanan ve padişah hariç diğer katılanların ayakta durmalarından dolayı bu adla anılan divan.
BALTALİMANI MUAHEDESİ
16 Ağustos 1838 tarihinde yapılan Osmanlı-İngiliz ticaret muahedesi.
BARKAN, Ömer Lutfi
Türk iktisat tarihçisi.
BARUTHÂNE-i ÂMİRE
İstanbul’daki Osmanlı devlet baruthânesi.
BATTAL TORBASI
Osmanlılar’da işi biten veya hükümsüz kalan evrakın konduğu torba.
BERAT
Bir tayini, bir vazife veya muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde padişahın tuğrası bulunan belge.
BUYRULDU
Osmanlı diplomatiğinde yüksek rütbeli görevlilerin kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara gönderdikleri emirler için kullanılan bir terim.
DÂRÜ’l-HİLÂFETİ’l-ALİYYE MEDRESESİ
1914 yılında yeni bir şekil verilen İstanbul medreselerinin genel adı.
DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
DİPLOMATİK / 1. Bölüm
Belgelerin özelliğini inceleyen bilim dalı.
DİPLOMATİK / 3. Bölüm: Osmanlılar'da Diplomatik
Belgelerin özelliğini inceleyen bilim dalı.
ELKĀB
Osmanlı belgelerinde muhatabın sıfatlarının sayıldığı hitap cümlesine verilen ad.
FERMAN
Tuğralı padişah emri.
GÖKBİLGİN, M. Tayyip
Osmanlı tarihçisi.
GÜMRÜK / 2. Bölüm: Osmanlılar'da Gümrük
Ticaret mallarının devletler arası, bazan da devlet içi sınırlardan geçişinde alınan vergi.
HATT-ı HÜMÂYUN
Osmanlı diplomatiğinde padişahın kendi el yazısı ile yazılmış emirleri için kullanılan bir tabir.
HAYRİYE TÜCCARI
Avrupa tüccarı statüsünde dış ticaret yapan Osmanlı müslüman tüccarı.
HUDUDNÂME
Devletlerin, il, vakıf ve mülk toprakların sınırlarını belirten belge.
İLMÜHABER
Osmanlı bürokrasisinde bir belge türü.
İRÂDE-i SENİYYE
Padişahın sözlü veya yazılı emri için kullanılan bir tabir.
İZMİR / 1. Bölüm
Ege bölgesinin en büyük şehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
LÂYİHA
Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü belgeye verilen ad.
MÜHİMME DEFTERİ
Dîvân-ı Hümâyun’da tutulan zabıt sûretlerinin toplandığı defterlere verilen ad.
MÜRUR TEZKİRESİ
Osmanlı Devleti’nde seyahat izin belgesi için kullanılan tabir.
NARH / 2. Bölüm: Osmanlılar'da
Fiyat takdir edilmesi ve sınırlandırılması anlamında fıkıh terimi.
PALEOGRAFYA
Eski yazı ilmi.
PENÇE
Osmanlı diplomatiğinde yüksek dereceli idarecilerin imza tarzında kullandıkları bir sembol.
TAKRİR
Osmanlı diplomasisinde kullanılan bir belge türü.
TEMESSÜK
Osmanlı bürokrasisinde herhangi bir hususta verilen teslimat belgesi, senet.
TEZKİRE
Osmanlı bürokrasisinde kalemler ve kişiler adına yazılmış özet belgelerin adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER