MUHAMMED EROĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED EROĞLU

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
ABDÜLAZİZ ÇÂVÎŞ
Mısırlı mücadele ve hareket adamı, âlim, gazeteci ve yazar.
AHSENÜ’l-HADÎS
Kur’ân-ı Kerîm’in isimlerinden biri.
ÂLÛSÎ, Şehâbeddin Mahmûd
Âlûsî ailesinden müfessir, fakih, edip ve şair.
ASHÂBÜ’l-UHDÛD
İslâmiyet’ten önceki bir devirde müminleri dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklerde yakarak işkence eden kimseler hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de kullanılan tabir.
ASR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüz üçüncü sûresi.
AŞR-ı ŞERİF
Kur’ân-ı Kerîm’in bir cemaat içinde sesli olarak okunan ve genellikle orta uzunluktaki on âyet kadar olan bölümlerine Türkler arasında verilen ad.
BELED SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in doksanıncı sûresi.
HÂKİM el-CÜŞEMÎ
Zeydî müfessir, fakih ve kelâmcı.
HÂMÎ
Câhiliye Arapları’nda bazı dinî hüküm ve örflere konu olan erkek deve.
HAVÂSSÜ’l-KUR’ÂN
Esmâ-i hüsnâ ile bazı sûre ve âyetlerin dileklerin kabulündeki tesirlerini ifade eden bir tabir ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
HÛD SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on birinci sûresi.
İBN ÂŞİR el-FÂSÎ
Kıraat ve fıkıh âlimi.
İBNÜ’l-FAHHÂM
Kıraat âlimi.
İBNÜ’l-KABÂKIBÎ
Kıraat âlimi.
ÎCÎ, Muînüddin
Müfessir, Şâfiî fakihi.
NEHHÂS
Arap dili ve tefsir âlimi.
SOFUOĞLU, Mehmet
Tefsir hocası, Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ve Ṣaḥîḥ-i Müslim mütercimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER