MUSTAFA ERKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ERKAN

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHRÜ’l-GARÂİB
Fâtih ve II. Bayezid devri âlimlerinden Lutfullah Halîmî’nin hazırladığı manzum Farsça-Türkçe sözlük.
BAHRÜ’l-HAKĀİK
Hacı Bektâş-ı Velî’nin Maḳālât adlı eserinin XV. yüzyıl şairi Hatiboğlu tarafından yapılan manzum tercümesi.
BEHCETÜ’l-HADÂİK
Eski Anadolu Türkçesi’nin ilk dönemine ait bir vaaz kitabı.
CÂMASBNÂME
Divan edebiyatında klasik mesnevi konularından biri, XV. yüzyıl şairi Mûsâ Abdi’nin bu konudaki manzum eseri.
DARÎR
Daha çok Sîretü’n-nebî adlı eseriyle tanınan, XIV. yüzyılın ikinci yarısında eser vermiş Türk müellif ve şairi.
DÜRRETÜ’t-TÂC
Veysî’nin (ö. 1037/1628) yazdığı ilk Türkçe telif siyer kitabı.
FERAHNÂME
XV. yüzyıl şairi Hatiboğlu’nun yüz hadis ve yüz hikâye mesnevisi.
GAZAVATNÂME
Özellikle Osmanlılar’da hıristiyan devletlere karşı yapılan savaşları anlatan eserlerin genel adı.
GÜLZÂR-ı İRFÂN
Mehmed Fahreddin Efendi’nin (ö. 1272/1856) vefeyât türündeki eseri.
HALÎMÎ, Lutfullah
Bahrü’l-garâib adlı Farsça-Türkçe sözlüğüyle tanınan dil âlimi, fakih, şair ve tabip.
HATİBOĞLU
Dinî ve ahlâkî mesnevileriyle tanınan Türk şairi.
HOCA MESUD
Farsça’dan yaptığı Süheyl ü Nevbahâr ve Ferhengnâme-i Sa‘dî adlı tercümeleriyle tanınan XIV. yüzyıl Türk şairi.
HÜSREV ve ŞÎRİN
İran ve Türk edebiyatlarına has klasik mesnevi konusu.
İBN MÜHENNÂ
Kendi adıyla da anılan sözlüğüyle tanınmış Iraklı dil âlimi ve tarihçi.
İNAN, Abdülkadir
Türk dil, folklor, etnografya ve tarih âlimi.
SÎRETÜ’n-NEBÎ
Darîr’in XIV. yüzyılda kaleme aldığı ilk Türkçe siyer kitabı.
TEMİR, Ahmet
Türk dili ve Moğolca üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Türkolog.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER