MUSTAFA ZEKİ TERZİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ZEKİ TERZİ

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂSIM b. ÖMER b. KATÂDE
İlk siyer ve megāzî müelliflerinden, tâbiî.
DAĞFEL b. HANZALE
Nesep âlimi.
DÂVÛD b. ALİ
Abbâsî hânedanına mensup devlet adamı ve hatip.
DÂVÛD b. HUSAYN
Siyer ve megāzî müellifi, muhaddis.
EBÛ HUZEYFE el-BUHÂRÎ
Asılsız haber rivayet etmekle tanınan râvi ve tarihçi.
GULÂM / 1. Bölüm
Eski İslâm devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılmış köle ve esirler.
İBNÜ’l-MÜDEBBİR, Ebû İshak
Abbâsî veziri, edip ve şair.
İBNÜ’l-MÜDEBBİR, Ebü’l-Hasan
Abbâsî devlet adamı, edip ve şair.
İBNÜ’z-ZEYYÂT, Muhammed b. Abdülmelik
Abbâsî veziri, kâtip, şair, edip ve dil âlimi.
NASR b. MÜZÂHİM
İlk dönem İslâm tarihçisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER