SADİ S. KUCUR - TDV İslâm Ansiklopedisi

SADİ S. KUCUR

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CACAOĞLU NÛREDDİN
Anadolu Selçukluları devri Kırşehir emîri.
ÇOMAKDAR
Memlük Devleti saray teşkilâtında sultanın maiyetinde bulunan görevlilerden birinin unvanı.
DEBÎR
Sâsânîler ile Fars ve Hint kültür muhitindeki bazı İslâm devletlerinde kâtip ve münşî anlamına gelen terim.
İBN HASSÛL
Kitâbü Tafżîli’l-etrâk adlı eserle meşhur olan tarihçi, edip ve devlet adamı.
İBNÜ’l-FURÂT, Nâsırüddin
Târîḫu’d-düvel ve’l-mülûk adlı eseriyle meşhur olan tarihçi.
İKTÂ / 2. Bölüm: Selçuklular
Kamu otoritesinin, tasarrufundaki arazi ve taşınmaz malların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesi.
İSMÂİL b. AHMED
Sâmânî hükümdarı (892-907).
İSMÂİL b. NÛH
Sâmânîler'in son hükümdarı (1000-1005).
NÂİB-i SALTANAT
Merkezde sultana vekâlet eden veya tayin edildiği yerde onu temsil eden devlet adamı.
RÂHATOĞULLARI
XIII-XIV. yüzyıllarda Sivas ve çevresinde yöneticilik yapan ve kurdukları Dârürrâha ile tanınan bir aile.
SÂHİBÜ’l-BÂB
Fâtımî Devleti sarayında vezire vekâlet eden görevli ve protokol sorumlusu.
SELÇUKLULAR / 7. Bölüm
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER