ŞERAFETTİN GÖLCÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞERAFETTİN GÖLCÜK

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂKILLÂNÎ
Ünlü Eş‘arî kelâmcısı ve Mâlikî fakihi.
BEYÂN b. SEM‘ÂN
Aşırı Şîa gruplarından Beyâniyye’nin kurucusu.
CEHM b. SAFVÂN
İlk kelâmcılardan, Cehmiyye fırkasının kurucusu.
CEHMİYYE
Cehm b. Safvân’ın (ö. 128/745-46) itikadî görüşlerinden oluşan mezhebe ve bu mezhebi benimseyenlere verilen ad.
EBÛ ABDULLAH el-BASRÎ
Mu‘tezile’nin önde gelen kelâm âlimlerinden, Hanefî hukukçusu.
ESÂTÎR
Uydurulmuş sözler, hurafeler anlamında Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bir tabir.
el-FIKHÜ’l-EKBER
Ebû Hanîfe’ye (ö. 150/767) nisbet edilen akaid risâlesi.
GĀYETÜ’l-MERÂM
Seyfeddin el-Âmidî’nin (ö. 631/1233) kelâm ilmine dair eseri.
GELENBEVÎ
Daha çok matematik ve mantık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Osmanlı âlimi.
HAYYÂT, Ebü’l-Hüseyin
Mu‘tezile’nin Bağdat ekolüne mensup kelâm âlimi.
İ‘CÂZÜ’l-KUR’ÂN
Bâkıllânî’nin (ö. 403/1013) Kur’ân-ı Kerîm’in mûcize oluş yönlerini inceleyen eseri.
el-İKTİSÂD fi’l-İ‘TİKĀD
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) kelâma dair eseri.
el-İNTİSÂR
Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’ın (ö. 300/913 [?]) İbnü’r-Râvendî’nin Faḍîḥatü’l-Muʿtezile adlı eserine yazdığı reddiye.
KİTÂBÜ’l-ERBAÎN
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâm ilminin ana konularına dair eseri.
KİTÂBÜ’l-KEBÂİR
Zehebî’nin (ö. 748/1348) büyük günahlara dair eseri.
el-MÜSÂYERE
İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) kelâma dair eseri.
RIZIK
Allah’ın canlılara verdiği maddî ve mânevî nimetler.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER