MUHAMMED PÂRSÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MUHAMMED PÂRSÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمّد پارسا
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
BAHÂEDDİN NAKŞİBEND
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu.
Şeyhi
ALÂEDDİN ATTÂR
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in halifelerinden biri.
Çağdaşı
ULUĞ BEY
Matematikçi ve astronomi âlimi, Timurlu hükümdarı (1447-1449).
Çağdaşı
ŞÂHRUH
Timurlu hükümdarı (1405-1447).
Çağdaşı
İBNÜ’l-CEZERÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
Etkilediği isim
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Etkilendiği isim
FERGĀNÎ, Saîdüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
ŞEBÜSTERÎ
İranlı mutasavvıf ve şair.
Etkilediği eser
REŞEHÂT
Fahreddin Ali Safî’nin (ö. 939/1532) Nakşibendî şeyhlerinin biyografisine dair Farsça eseri.
Etkilediği eser
MİNHÂCÜ’l-FUKARÂ
İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) tasavvufa ve tasavvuf terimlerine dair eseri.
Etkilendiği eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Etkilendiği eser
el-FÜTÛHÂTÜ’l-MEKKİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseri.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isim
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isim
MÛSÂ İZNİKÎ
Osmanlı âlimi.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isim
HASAN EFENDİ, Gevrekzâde
Geleneksel Osmanlı hekimliğinin son temsilcisi.
Eserini Arapça’ya tercüme eden isim
EMÎR PÂDİŞAH
Hanefî fakihi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER